Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3617 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ ΠΛΟΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/8/2017 ΕΩΣ 17/8/2017 ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4117 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 749 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( ΕΣΗΔΗΣ) ΑΠΟ 12.07.2017 ΕΩΣ 30.07.2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00.

ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΩΝ.
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3217 - μεταφορά και παράδοση χρηματαποστολών, από και προς Καταστήματα και Μονάδες Διανομής Περιφερειακών Διευθύνσεων Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 12.07.2017 έως και 18.07.2017 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, (3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) στις  24.07.2017 και ώρα 10.00  στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3117 - μεταφορά και παράδοση χρηματαποστολών από και προς Καταστήματα & Μονάδες Διανομής Αττικής,

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 12.07.2017 έως και 18.07.2017 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, (3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) στις  24.07.2017 και ώρα 12.00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔΤ 01/2017 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΩΝΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΑ/ΦΕΚ 4092/20-12-2106
Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνούς Ταχυδρομείου
του ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Σταδίου 60, 3ος όροφος, 101 88 ΑΘΗΝΑ), μέχρι
01/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1717 - Μεταφορά χρηματαποστολών, Καταστημάτων και Μονάδων Διανομής ΕΛΤΑ

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 24.05.2017 έως 29.05.2017 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1317 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1819 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΤΑ ( ΔΙΚΥΚΛΑ – ΤΡΙΚΥΚΛΑ)

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( ΕΣΗΔΗΣ) ΑΠΟ 24.04.2017 ΕΩΣ 08.05.2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00.

ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΩΝ.
  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
App Store


facebook
Bookmark and Share