Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -Μεταφορά Διεθνών Ταχυδρομικών Αποστολών ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου, αναλυτικά ανά προορισμό (τεχνική και οικονομική), στην αρμόδια Επιτροπή (οδός Σταδίου 60  - 101 88 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος, Γραφείο 24) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/03/2018.
  
» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6017 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΡΙΩΝ ΥΛ Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) τροποποιούν τον όρο 2.2.5 «Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης του 6017 Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιρίων των υπηρεσιακών λειτουργιών ΕΛΤΑ της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμένης δαπάνης 140.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και παρατείνουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής  υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό έως και τις 02.03.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 05.03.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ..

  
» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5917 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΛ ΠΔ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) τροποποιούν τον όρο 2.2.5 «Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης του 5917 Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα νομών, για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιρίων των υπηρεσιακών λειτουργιών ΕΛΤΑ της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου-  Δυτ. Ελλάδας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμένης δαπάνης 220.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και παρατείνουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής  υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό έως και τις 02.03.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 06.03.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0418 - παροχή υπηρεσιών Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΚΥΑ/ΦΕΚ Β’ 4092/20.12.16,

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20-02-2018 έως και 23-02-2018 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών την 26-02-2018 και ώρα 10:00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6217 - παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης & Συντήρησης Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΤΑ

Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20-02-2018  έως 23-02-2018  και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 01-03-2018  και ώρα 11:00 π.μ στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0118 - Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε), Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) και επιστημονικών υπεύθυνων Ι.Ε και Τ.Α.(CPV: 71317200-5 «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας»)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6517 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από από 12.02.2018 έως και 16.02.2018 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον. 4412/2016.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5917 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΗΣ ΠΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προθεσμία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών έως και την 09.02.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.59.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15.02.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0718 - επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διανομής απλών και συστημένων επιστολών και μικροδεμάτων συγκεκριμένων αστικών γεωγραφικών περιοχών σε τρίτους

Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 03.02.2018 έως 08.02.2018 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 09.02.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0618 -επιλογή αναδόχου -παροχή υπηρεσιών διανομής απλών & συστημένων επιστολών & μικροδεμάτων αστικών περιοχών Αθήνας σε τρίτους

Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 03.02.2018 έως 08.02.2018 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 09.02.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
App Store


facebook
YouTube
Bookmark and Share