Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔΤ 01/2017 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΩΝΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΑ/ΦΕΚ 4092/20-12-2106
Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνούς Ταχυδρομείου
του ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Σταδίου 60, 3ος όροφος, 101 88 ΑΘΗΝΑ), μέχρι
01/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1717 - Μεταφορά χρηματαποστολών, Καταστημάτων και Μονάδων Διανομής ΕΛΤΑ

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 24.05.2017 έως 29.05.2017 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1317 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1819 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΤΑ ( ΔΙΚΥΚΛΑ – ΤΡΙΚΥΚΛΑ)

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( ΕΣΗΔΗΣ) ΑΠΟ 24.04.2017 ΕΩΣ 08.05.2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00.

ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΩΝ.
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 27/2017 - Εκποίηση δύο (2) μηχανισμών ελεγχόμενης πρόσβασης (TURNIKE)).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
14.02.2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

 


  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26/2017 Εκποίηση Μηχανήματος Ακτινοσκοπικού Ελέγχου Αντικειμένων X-RAY & ταινιοδρόμου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :


30.01.2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6216 -επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Νομού Αττικής

ΜΑΤΑΙΩΣΗ της διενέργειας του 6216 Πρόχειρου Διαγωνισμού

για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Νομού Αττικής, που επρόκειτο να διενεργηθεί στις 03.01.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, λόγω αλλαγής της ανάγκης καθαρισμού των παραπάνω κτιρίων.

  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Android Play Store Apple App Store MS Windows Phone Store


facebook
Bookmark and Share