Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5417 - ΦΥΛΑΞΗ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SCREENING) ΤΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έως και την 20.12.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα μέχρι 12η νυχτερινή.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21.12.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4717 - μίσθωση λεωφορείων, του προσωπικού των ΕΛΤΑ από και προς το Κέντρο Διαλογής Αττικής (ΚΔΑ) στο Κρυονέρι Αττικής και από και προς το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου (ΚΑΤ) στα Σπάτα Αττικής

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 22.11.2017 έως και 29.11.2017 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, (3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) στις  04.12.2017 και ώρα 11:00π.μ.  στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» Διακήρυξη Διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες ΔΔΤ/02.2017 με αντικείμενο «Πιλοτική Φάση Β’ Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων σύμφωνα με την διαδικασία της ΚΥΑ/ΦΕΚ.4092/20.12.2016»

Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνούς Ταχυδρομείου του ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Σταδίου 60, 3ος όροφος, 101 88 ΑΘΗΝΑ), μέχρι 17/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3717 - μέτρηση χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού (Α΄ προτεραιότητας, ομαδικής Β΄ προτεραιότητας και δεμάτων) καθώς και την Συντήρηση & υποστήριξη του εξοπλισμού μέτρησης ποιότητας.

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 18.10.2017 έως και 23.10.2017 και ώρα 12η νυχτερινή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, (3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) στις  27.10.2017 και ώρα 13.00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4217 - παροχή υπηρεσιών υποστήριξης-συντήρησης εξοπλισμού-λογισμικού Υβριδικού Ταχυδρομείου

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 18-10-2017 έως και 23-10-2017 και ώρα 12η νυχτερινή, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4617 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΑΧ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 10.10. 2017έως και 16.10. 2017 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3417 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, στο γραφείο διαγωνισμών 207) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 28.09.2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3617 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ ΠΛΟΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/8/2017 ΕΩΣ 17/8/2017 ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4117 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 749 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( ΕΣΗΔΗΣ) ΑΠΟ 12.07.2017 ΕΩΣ 30.07.2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00.

ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΩΝ.
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3217 - μεταφορά και παράδοση χρηματαποστολών, από και προς Καταστήματα και Μονάδες Διανομής Περιφερειακών Διευθύνσεων Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 12.07.2017 έως και 18.07.2017 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, (3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) στις  24.07.2017 και ώρα 10.00  στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
App Store


facebook
Bookmark and Share