Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3618 - παροχή υπηρεσιών συναφών εργασιών και λειτουργίας θυρίδων συναλλαγής Καταστημάτων ΕΛΤΑ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 04.09.2018 έως 07.09.2018 και ώρα 23:59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

 

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠαροχής Υπηρεσιών Διανομής Μονάδων και Καταστημάτων Χώρας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3518 -

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 04.09.2018 έως 07.09.2018 και ώρα 23:59 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3418 - Παροχή Υπηρεσιών Διαμετακόμισης Μονάδων Παραγωγής ΕΛΤΑ

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 04.09.2018 έως 07.09.2018 και ώρα 23:59 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3318 - Παροχή Υπηρεσιών Διαλογής Μονάδων Παραγωγής ΕΛΤΑ
Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 04.09.2018 έως 07.09.2018 και ώρα 23:59 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3218 - Παροχή Υπηρεσιών Οδήγησης Υπηρεσιακών Οχημάτων Μονάδων Παραγωγής ΕΛΤΑ

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 04.09.2018 έως 07.09.2018 και ώρα 23:59 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3118 - Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Μονάδων Αττικής

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 04.09.2018 έως 07.09.2018 και ώρα 23:59 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1818 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 590 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΤΑ ( ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( ΕΣΗΔΗΣ) ΑΠΟ 19.06.2018 ΕΩΣ 22.06.2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 23.59.

ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ (210) ΗΜΕΡΩΝ.
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1718 - επιλογή αναδόχου - φύλαξη Καταστημάτων, Μονάδων Διανομής και Εγκαταστάσεων ΕΛΤΑ Πανελλαδικά

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 02.06.2018  έως και 07.06.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η νυχτερινή , μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : http:/www.promitheus.gov.gr.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2118 - επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών Διανομής απλών και συστημένων επιστολών και μικροδεμάτων αστικών περιοχών της Χώρας

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 05.06.2018 έως 09.06.2018 και ώρα 23:59. στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 11.06.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018 - την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών Διανομής απλών και συστημένων επιστολών και μικροδεμάτων αστικών περιοχών της Αττικής

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 05.06.2018 έως 09.06.2018 και ώρα 23:59. στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 11.06.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
App Store


facebook
YouTube
Bookmark and Share