Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4017 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ NEOPOST IJ-60

Παραλαβή προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 08-09-2017 ημέρα Παρασκευή και  ώρα  10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ(οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 0717 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 15.07.2017 έως και 21.07.2017 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, (3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) στις  27.07.2017 και ώρα 12η μεσημβρινή  στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2817a - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 606 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΤΑ (ΟΧΗΜΑΤΑ)

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( ΕΣΗΔΗΣ) ΑΠΟ 27.06.2017 ΕΩΣ 14.07.2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00.

ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΩΝ.
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1917 - προμήθεια Φακέλων Εξασφάλισης Ευθραύστων Αντικειμένων «Bubble Kraft»

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 28.06.2017 έως 04.07.2017 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3317 - Α΄Είδος: «Φάκελοι Πλαστικοί Ταχυπληρωμής» & Β΄Είδος: «Έντυπα Μηχανογράφησης Ταχυδρομικών Επιταγών»

Παραλαβή προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, στις 21.06.2017 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3017 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Α4

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.06.2017 έως 26.06.2017 και ώρα 10.00 π.μ.  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την .Παρασκευή 30.06.2017 και ώρα 11.00 π.μ στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 1617 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

        με

               Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας 1617 Συνοπτικού Διαγωνισμού, προμήθεια τριάντα (30)  

               Ηλεκτρονικών Ζυγών Δεμάτων 30 kg, από 25-05-2017 σε 09-06-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» Δημοσίευση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του 2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τα ΕΛM  Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του 2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια διακοσίων(200)  Ηλεκτρονικών Αριθμομηχανών, από 01-06-2017 σε 09-06-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2917 - προμήθεια Ικριωμάτων - Ντέξιον, τύπου Γ΄

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, στις 06.06.2017 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
App Store


facebook
Bookmark and Share