Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2818 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑ ΣΤΥΛΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄π.μ. στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ BARCODE
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών κατά το χρονικό διάστημα από 11.09.2018 έως και 14.09.2018 και ώρα 23:59.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
  
» Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης αριθ. 2718 - προμήθεια και εγκατάσταση Λογισμικού Διαχείρισης Μισθωμένων, Παραχωρημένων και Ιδιόκτητων ακινήτων ΕΛΤΑ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11-07-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 π.μ. και έως 15:00 μ.μ, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 210, αρμόδια  υπάλληλος κα Ελένη Κολοβούτη, τηλ.210-3353399.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2418 - προμήθεια, Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/07/ 2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2218 - προμήθεια 160 Θυριδωτών Διανομέων,των 30 θυρίδων

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 10.07.2018 έως 14.07.2018 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, τη Δευτέρα 16.07.2018 και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2318 - Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε), Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) και επιστημονικών υπεύθυνων Ι.Ε και Τ.Α.

Προσφορές υποβάλλονται για το  TMHMA 1 Yπηρεσίες  Ιατρού Εργασίας και Επιστημονικών Υπευθύνων ΙΕ με προϋπολογισμό 33.130,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή για το ΤΜΗΜΑ 2 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Επιστημονικών Υπεύθυνων ΤΑ με προϋπολογισμό  9.978,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή για το σύνολο των τμημάτων.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1918 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ) 4Χ2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών κατά το χρονικό διάστημα από 02.06.2018 έως 06.06.2018 και ώρα 12η νυχτερινή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 06.06.2018 και ώρα 12η νυχτερινή.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 07.06.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1318 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - προμήθεια κρανών μοτοσυκλετιστών

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09 Μαϊου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1418 - προμήθεια Φακέλων Εξασφάλισης Ευθραύστων Αντικειμένων «Bubble Kraft»

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 09.05.2018 έως 12.05.2018 και ώρα 12η νυχτερινή, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την Τρίτη,15.05.2018 και ώρα 10.00 π.μ. στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0918 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 - 10:00 π.μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΤΑ ΑΙΟΛΟΥ 100 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 2017
  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
App Store


facebook
YouTube
Bookmark and Share