Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0918 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 - 10:00 π.μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΤΑ ΑΙΟΛΟΥ 100 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 2017
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1118 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ FAX & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21-03-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 π.μ. και έως 15:00 μ.μ, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος,Γραφείο 210, αρμόδια  υπάλληλος κα Ελένη Κολοβούτη.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1018 - προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων ή καινούργιων Ρυμουλκών (τρακτόρων) 4Χ2 με αντίστοιχα αυτών Επικαθήμενα Ρυμουλκούμενα Τριαξονικά

. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 26.02.2018 έως 02.03.2018 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 05.03.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0318 -ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0218 - προμήθεια και εγκατάσταση βάσης δεδομένων Microsoft SQL Server Enterprise 2017

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6317 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24-01-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).


  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6617 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  19  Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).


  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5817 - υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VoIP)

Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 23.01.2018 έως 26.01.2018 και ώρα 23.59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 01.02.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6117 - Προμήθεια Ρολών Εισιτηρίων Συστημάτων Προτεραιότητας Πελατών

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5617 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄μεσημβρινή στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
App Store


facebook
YouTube
Bookmark and Share