Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1917 - προμήθεια Φακέλων Εξασφάλισης Ευθραύστων Αντικειμένων «Bubble Kraft»

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 28.06.2017 έως 04.07.2017 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3317 - Α΄Είδος: «Φάκελοι Πλαστικοί Ταχυπληρωμής» & Β΄Είδος: «Έντυπα Μηχανογράφησης Ταχυδρομικών Επιταγών»

Παραλαβή προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, στις 21.06.2017 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3017 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Α4

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.06.2017 έως 26.06.2017 και ώρα 10.00 π.μ.  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την .Παρασκευή 30.06.2017 και ώρα 11.00 π.μ στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 1617 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

        με

               Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας 1617 Συνοπτικού Διαγωνισμού, προμήθεια τριάντα (30)  

               Ηλεκτρονικών Ζυγών Δεμάτων 30 kg, από 25-05-2017 σε 09-06-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» Δημοσίευση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του 2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τα ΕΛM  Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του 2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια διακοσίων(200)  Ηλεκτρονικών Αριθμομηχανών, από 01-06-2017 σε 09-06-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2917 - προμήθεια Ικριωμάτων - Ντέξιον, τύπου Γ΄

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, στις 06.06.2017 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2717 - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επέκταση πλατφόρμας VIRTUALIZATION

Παραλαβή προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, στις 01-06-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017 - Προμήθεια (200) Ηλεκτρονικών Αριθμομηχανών CPV: 30141300-2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

01-06-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.


  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1617 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΥΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 30 kgr
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25-5-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 12:00
  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Android Play Store Apple App Store MS Windows Phone Store


facebook
Bookmark and Share