Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0318 -ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0218 - προμήθεια και εγκατάσταση βάσης δεδομένων Microsoft SQL Server Enterprise 2017

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6317 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24-01-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).


  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6617 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  19  Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).


  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: