Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1417 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

Παραλαβή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 19/04/2017 έως 25/04/2017 και ώρα 10.00 π.μ.

 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, 3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 0617: Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών
Ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: 10-04-17 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00.
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1217 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ VIRTUALIZATION

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31-03-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

Τηλέφωνο: 2103353338 (399)

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1117 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
  
» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Η Ανώνυμος Εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε.), διενεργεί Διαδικασία Συλλογής Οικονομικών Προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα αναλάβει την κατασκευή 1.000 (500 + 500) λευκωμάτων πολυτελείας.


Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού των ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 1ος όροφος, γραφείο 106), στις 14/03/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Διαδικασία Συλλογής Οικονομικών Προσφορών, πρέπει μέχρι την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα  να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. Η Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της Διακήρυξης 14032017, που είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων και επίσης διατίθεται από τα γραφεία των ΕΛΤΑ, Διεύθυνση Φιλοτελισμού, Αιόλου 100, 1ος όροφος, γραφείο 106, τηλ. 2103353609 - 2013353622, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, από 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1017- προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών παλέτας (Back to Back) τριών θέσεων καθ΄ ύψος

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 0917 - Προμήθεια 1.500.000 τεμαχίων πλαστικών ασφαλειών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Μέχρι 20-03-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄π.μ.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 0517 - Αναλώσιμα για FAX και Φωτοαντιγραφικά (TONERS & DRUMS)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
16 -03-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.

 


  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: