Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0918 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 - 10:00 π.μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΤΑ ΑΙΟΛΟΥ 100 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 2017
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1118 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ FAX & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21-03-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 π.μ. και έως 15:00 μ.μ, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος,Γραφείο 210, αρμόδια  υπάλληλος κα Ελένη Κολοβούτη.

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: