Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1817 - Προμήθεια Εντύπων Δ/νσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 
Μέχρι 08-05-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄π.μ.

 

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1517 - προμήθεια πενήντα πέντε (55) Ικριωμάτων - Ντέξιον, τύπου Γ΄, (CPV: 44212310-5)

Παραλαβή προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, στις 2 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: