Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8919 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΤΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 8919 Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια, και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης μισθωμένων, παραχωρημένων και ιδιόκτητων
ακινήτων ΕΛΤΑ (CPV: 48000000), προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από 07/05/2019 στις 22/05/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’ π. μ.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9519 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός
Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδια υπάλληλος κα Κοτρωνάκη Βασιλική, τηλ.:210 3353 775.
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9619 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ PRESTOBOX

Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 06-05-2019 έως 09-05-2019 και ώρα 23:59 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Άμεση πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου : www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 205.

Αρμόδιος υπάλληλος: Κλεάνθης Μπούσουλας τηλ.:2103353338.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9719 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΙΕΠΥΑ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 06.05.2019 έως και 09.05.2019 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, οδός Αιόλου 100, 101 88 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 204, τηλ. 2103353522, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες
9:00 – 15:00.
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8519 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΤΑ ΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΙΕΠΥΑ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07.05.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 π.μ. και έως 15:00 μ.μ, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 204, αρμόδια υπάλληλος κα Σάκκου Αγγελική, τηλ. 2103353522
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8419 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Π.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΙΕΠΥΑ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 06.05.2019 έως και 09.05.2019 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, οδός Αιόλου 100, 101 88 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 204, τηλ. 2103353522, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 9:00 – 15:00.
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8319 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Π.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΙΕΠΥΑ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 06.05.2019 έως και 09.05.2019 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, οδός Αιόλου 100, 101 88 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 204, τηλ. 2103353522, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες
9:00 – 15:00.
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8919 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΤΑ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ οδός Αιόλου 100, 10188 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 210, τηλεφ:.2103353334 κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00.
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9019 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ FAX ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ οδός Αιόλου 100, 10188 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 210, τηλεφ:.2103353326 κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00.
  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: