Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2318 - Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε), Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) και επιστημονικών υπεύθυνων Ι.Ε και Τ.Α.

Προσφορές υποβάλλονται για το  TMHMA 1 Yπηρεσίες  Ιατρού Εργασίας και Επιστημονικών Υπευθύνων ΙΕ με προϋπολογισμό 33.130,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή για το ΤΜΗΜΑ 2 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Επιστημονικών Υπεύθυνων ΤΑ με προϋπολογισμό  9.978,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή για το σύνολο των τμημάτων.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1918 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ) 4Χ2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών κατά το χρονικό διάστημα από 02.06.2018 έως 06.06.2018 και ώρα 12η νυχτερινή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 06.06.2018 και ώρα 12η νυχτερινή.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 07.06.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: