Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1520

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1520 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 03.06.2020 έως 06.06.2020 και ώρα 23:59.
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 / 2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 56902 / 215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

 

 

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 0920 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 0920 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (PREPAID)

 

Χρόνος Και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 20.05.2020 έως 23.05.2020 και ώρα 23:59.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 / 2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 56902 / 215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: