Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης αριθ. 2718 - προμήθεια και εγκατάσταση Λογισμικού Διαχείρισης Μισθωμένων, Παραχωρημένων και Ιδιόκτητων ακινήτων ΕΛΤΑ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11-07-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 π.μ. και έως 15:00 μ.μ, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 210, αρμόδια  υπάλληλος κα Ελένη Κολοβούτη, τηλ.210-3353399.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2418 - προμήθεια, Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/07/ 2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2218 - προμήθεια 160 Θυριδωτών Διανομέων,των 30 θυρίδων

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 10.07.2018 έως 14.07.2018 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, τη Δευτέρα 16.07.2018 και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: