Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10019
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ οδός Αιόλου 100, 10188 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 210, τηλεφ:.2103353326 κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00.
  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10519 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ RE

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα       10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203.

Αρμόδια υπάλληλος κ. Μ. Κωτίδου τηλ. 210 3353277

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10019 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/07/2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.

 

Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ οδός Αιόλου 100, 10188 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 210, τηλεφ:.2103353326 κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10619 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΝΟΥ ΣΠΑΓΚΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κος Δήμος Στέργιος, τηλ. : 2103353290.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1219 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΝΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203.

Αρμόδια υπάλληλος κ. Π. Τσαούση τηλ. 210 3353257

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: