Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1420 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1420 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

 

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 24.06.2020 έως και 27.06.2020 και ώρα 23:59.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: