Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3716 - Προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) επιτραπέζιας συσκευής ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (Explosives Trace Detector)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Μέχρι 08-08-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3416 - Προμήθεια εξοπλισμού θυρίδων συναλλαγής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέχρι 06-09-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄π.μ.
 

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2616 - Ασφάλιση έναντι πυρός και λοιπών συμπληρωματικών κινδύνων του Κ.Δ. Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
20.07.2016  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  12.00

  
» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την παραγωγή ΒΙΒΛΙΩΝ πολυτελείας

Η Ανώνυμος Εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε.), διενεργεί Διαδικασία Συλλογής Οικονομικών Προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα αναλάβει την κατασκευή 1.000 βιβλίων πολυτελείας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού των ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 1ος όροφος, γραφείο 106), στις 14/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Διαδικασία Συλλογής Οικονομικών Προσφορών, πρέπει μέχρι την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα  να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. Η Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της Διακήρυξης 14072016, που είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων και επίσης διατίθεται από τα γραφεία των ΕΛΤΑ, Διεύθυνση Φιλοτελισμού, Αιόλου 100, 1ος όροφος, γραφείο 106, τηλ. 2103353609 - 2013353622, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, από 09.00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2916 - Έντυπα Δικτύου Λιανικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

21 -07-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: