Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11119 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06 Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κος Δήμος Στέργιος, τηλ. :
2103353290.
  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11319 - προμήθεια 3.100 αδειών χρήσης MS EXCHANGE ONLINE

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από   31.07.2019 έως και   03 .08.2019 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.

Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ οδός Αιόλου 100, 10188 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 210, τηλεφ:.2103353326 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10919
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10919
  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: