Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4318 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3818 - προμήθεια Φακέλων Πλαστικών Ταχυπληρωμής και Εντύπων Μηχανογράφησης Ταχ. Επιταγών

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2618 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.09.2018 και ώρα 13:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2818 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑ ΣΤΥΛΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄π.μ. στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ BARCODE
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών κατά το χρονικό διάστημα από 11.09.2018 έως και 14.09.2018 και ώρα 23:59.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: