Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5017 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENTYΠΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, στο γραφείο Διαγωνισμών 207) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής  την 17.10.2017 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10.00π.μ.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4917 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2017 έως 26.10.2017 και ώρα 22.00 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 01.11.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2117 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ
Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 02.10.2017 έως 06.10.2017 και ώρα 24.00 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 12.10.2017.και ώρα 11.00 π.μ στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4417 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ BAR CODE
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 19/9/2017 ΕΩΣ 25/9/2017 ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 4412/2016 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 36 & 37.
  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: