Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού VRV στο κτίριο του Διαμετακομιστικού Σταθμού Λάρισας & της Υπηρεσίας ΕΛΤΑ courier
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Οκτωβρίου 2019 στις 10 πμ στην Αθήνα στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Σχέδιο
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12219 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το διάστημα από 27/09/2019 έως και 01/10/2019 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.


Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00 από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 203,τηλ.:2103353257.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12119 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΝΟΥ ΣΠΑΓΓΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός
Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κος Δήμος Στέργιος, τηλ. : 210 33 53 290.
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11219 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 16.09.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με Courier ή Ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): http://www.promitheus.gov.gr.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016. Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ: www.elta.gr.
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6). Πληροφορίες παρέχονται και από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 208, τηλ:210 3353336, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00-15.00.
  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11619 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ BARCODE
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 21.09.2019 ημέρα  Σάββατο και ώρα 23:59.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 23.09.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην
ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ : www.elta.gr.
  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: