Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5217 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4317 - Προμήθεια μπλοκ βεβαίωσης είσπραξης κλήσεων

Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 25-10-2017 έως 30-10-2017 και ώρα 24:00 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την Παρασκευή 03-11-2017 και ώρα 11.00 π.μ στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: