Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12919 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 13-11-2019 έως και 16-11-2019 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 205, τηλ. 2103353338.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10419 - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 10419 Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Αυτοκόλλητων Γραμματοσήμων (CPV:2410000-7), κατά 45
ημέρες, ήτοι από 16.10.2019 και ώρα 23:59, σε 30.11.2019 και ώρα 23:59.
H ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» θα γίνει την 02.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στη Δ/νση
προμηθειών των ΕΛΤΑ (Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12419 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το διάστημα από 16.10.2019 έως και 19.10.2019 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες παρέχονται και από το γραφείο 210 της Διεύθυνσης Προμηθειών των ΕΛΤΑ, Αιόλου 100, 2ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00,  τηλ. 2103353757.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10419 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 12.10.2019 έως 16.10.2019 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00 από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203, τηλ.:210.3353277.

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: