Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 5817 - VOIP
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 17DIAB000002433 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5317 - προμήθεια εντύπων σε φύλλο και ρολό Υβριδικού Ταχυδρομείου

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5117 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ PRESTOBOX

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 07-12-2017 έως 12-12-2017 και ώρα 24.00

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15-12-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5517 - προμήθεια κατόπιν παραγγελίας Φακέλων Αυτόματης Μηχανής Εμφακέλωσης Υβριδικού Ταχυδρομείου

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 30.11.2017 έως 05.12.2017 και ώρα 23:59:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 11.12.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» Ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης 5817 για το σχεδιασμό, προμήθεια και υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), καλούν τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την 09.11.2017, για το σχεδιασμό-προμήθεια-υλοποίηση και υποστήριξη για πέντε (5) έτη συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VoIP), για τις τηλεφωνικές ανάγκες επικοινωνίας των ΕΛΤΑ.

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: