Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7118 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χαρτιού καθαριότητος, χειροπετσετών και υγρού σαπουνιού
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7218 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
Ο ΔΙΑΓΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΤΑ ΑΙΟΛΟΥ 100, 2ος ΟΡΟΦΟΣ 107 ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών κατά το χρονικό διάστημα από 09.01.2019 έως 12.01.2019 και ώρα 23:59.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ PREPAID (RE)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100,2ος όροφος, γραφείο 207).

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ  :  http://www.promitheus.gov.gr.

  
» ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6718 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - προμήθεια 100 αδειών MS OFFICE (GOVERNMENT)

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν τη ματαίωση διενέργειας του 6718 Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια 100 αδειών MS OFFICE (GOVERNMENT), διότι άλλαξαν ουσιωδώς οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης του Διαγωνισμού

 

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6618 - προμήθεια εντύπων οπτικού αναγνώστη
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6718 - προμήθεια, 100 αδειών MS OFFICE (GOVERNMENT)
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: