Όροι Χρήσης Εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης»

Η εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling» είναι εφαρμογή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ», με έδρα την Αθήνα, οδός Απελλού 1, ΤΚ 101 88, FAX: 2103353592 & e-mail: service@elta-net.gr, με Α.Φ.Μ. 094026421 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής  «ΕΛΤΑ Α.Ε.»).

 

Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους της Σύμβασης Χρήσης που ακολουθεί, πριν από την είσοδο του στην εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling».

 

Η είσοδος του Χρήστη στην εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling» συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και δέσμευσή του, έναντι της ΕΛΤΑ Α.Ε. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Σύμβασης χρήσης που ακολουθεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της εφαρμογής.

 

Η παρούσα εφαρμογή απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Ο χρήστης της εφαρμογής δίνει τη συγκατάθεσή του για την παραλαβή, εγκατάσταση και λειτουργία της εφαρμογής με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις και ισχύουν για το σύνολο της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling», ήτοι ενδεικτικά για το εκάστοτε περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

 1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Εφαρμογής

 

Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης»: Εφαρμογή εκτύπωσης συνοδευτικών δελτίων και ετικετών ταχυδρομικών αντικειμένων (εσωτερικού & εξωτερικού), καθώς και επιταγών αντικαταβολής και τελωνειακών εντύπων CN22 & CN23.

 

Η εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» λειτουργεί διαδικτυακά (Internet World Wide Web) και η πρόσβαση σε αυτήν είναι εφικτή μόνο για όσους έχουν υπογράψει σύμβαση με την ΕΛΤΑ Α.Ε. και τους έχει χορηγηθεί όνομα χρήστη (user) και ατομικός κωδικός πρόσβασης (password).

 

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης»: Web Labeling Εφαρμογή εκτύπωσης συνοδευτικών δελτίων και ετικετών ταχυδρομικών αντικειμένων, καθώς και επιταγών αντικαταβολής και τελωνειακών εντύπων CN22 & CN23.

 

Η εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling» λειτουργεί διαδικτυακά (Internet World Wide Web) και η πρόσβαση σε αυτήν είναι εφικτή:

 

α) τόσο για όσους έχουν υπογράψει σύμβαση με την ΕΛΤΑ Α.Ε. και τους έχει χορηγηθεί όνομα χρήστη (user) και ατομικός κωδικός πρόσβασης (password), όσο και

 

β) για μη εγγεγραμμένους χρήστες/πελάτες.

 1. Χρήστης/Πελάτης

 

 • Εγγεγραμμένος Χρήστης/Πελάτης με λογαριασμό (customer with account): Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που έχει υπογράψει σύμβαση με την ΕΛΤΑ Α.Ε. και του έχουν δοθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης (user name/password) και χρησιμοποιεί την εφαρμογή για την εκτύπωση συνοδευτικών δελτίων ταχυδρομικών αντικειμένων, επιταγών αντικαταβολής και των εντύπων CN22 & CN23 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών τελωνειακής διασάφησης και εκτελωνισμού. 
 • Μη ΕγγεγραμμένοςΧρήστης/Πελάτης: Πελάτης λιανικής, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο πελατών της ΕΛΤΑ Α.Ε. και δεν απαιτείται η εγγραφή του στο σύστημα (χορήγηση κωδικών πρόσβασης) για τη χρήση της εφαρμογής.

 

Επίσης μπορεί μέσω της εφαρμογής να καταχωρεί τα στοιχεία των παραληπτών των ταχυδρομικών αντικειμένων του (όπως στοιχεία Διεύθυνσης και επικοινωνίας, τηλ, e-mail).

 1. Αναγνώριση Χρήστη

 

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (user name) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι, κάθε φορά που  καταχωρούνται,  παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

 

Παρέχεται η δυνατότητα  μεταβολής του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) και του Κωδικού εισόδου (user name) όσο συχνά επιθυμεί ο χρήστης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία είναι ο ίδιος ο χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους, ο χρήστης θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρεία, διαφορετικά το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνίσταται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του μυστικού κωδικού ή του κωδικού εισόδου ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, προτείνεται στους κωδικούς αυτούς να χρησιμοποιούνται όχι μόνο γράμματα και αριθμοί, αλλά και σύμβολα.

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη

Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling», σεβόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και όλους τους κανόνες και τα χρηστά ήθη, όπως απορρέουν από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε τυχόν ζημία της από την παραβίαση αυτή.  Ειδικότερα, οι χρήστες υποχρεούνται κατά τη χρήση της παρούσας εφαρμογής:

 • Να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο της εφαρμογής με τέτοιο τρόπο, ώστε να  μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα, ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και, σε κάθε περίπτωση, να μην υφίσταται παραβίαση του νόμου και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών,
 • Να μην παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της εφαρμογής και να μην καταστρέψουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας.
 • Να μην εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, ώστε να εμποδίζεται η χρήση της εφαρμογής από άλλους χρήστες.
 • Να μην εκχωρήσουν εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling».
 1. Ευθύνη

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας εφαρμογής, από ενέργειες στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης. Το περιεχόμενο της εφαρμογής παρέχεται "όπως ακριβώς είναι", χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συναγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων στον παρόντα Ιστότοπο, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Παρότι η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν εγγυάται ότι, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της εφαρμογής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές ("servers") του  θα παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα του περιεχομένου των σελίδων, των υπηρεσιών ή των αποτελεσμάτων αυτών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν και το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο χρήστης.

 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα εφαρμογή δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως επαγγελματικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοιου είδους σχέση μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως εγγυήσεις για αύξηση των πωλήσεων και του κύκλου εργασιών των χρηστών του. Συνεπώς, οι χρήστες της παρούσας εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

 

Οι χρήστες της εφαρμογής ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση της εφαρμογής.

 

Οι χρήστες της εφαρμογής φέρουν την ευθύνη για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών (passwords) που είναι καταχωρημένοι στο όνομά τους και, ως  εκ τούτου, ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που ενδεχομένως προκληθεί στον Ιστότοπο από κακή και αθέμιτη -αντισυμβατική ή αδικοπρακτική- χρήση των κωδικών πρόσβασής τους, ανεξαρτήτως της ταυτότητας του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρεται ότι η εκάστοτε χρήση του κωδικού ή των κωδικών των χρηστών και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου γίνεται από αυτούς τους ίδιους, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου-χρήστη, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

 1. Πνευματική – Βιομηχανική ιδιοκτησία – Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Η εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling» ανήκει στην κυριότητα της ΕΛΤΑ Α.Ε.

 

Το περιεχόμενο της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων των ταχυδρομικών υπηρεσιών επιστολικού και δεμάτων εσωτερικού-εξωτερικού κλπ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΤΑ Α.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Αντίστοιχα, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την παρούσα εφαρμογή με το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στην παρούσα εφαρμογή δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταφόρτωση (downloading), μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πάροχο της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling».

 

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling» με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΛΤΑ Α.Ε.

 1. Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της ΕΛΤΑ Α.Ε. (servers) προστατεύεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

 1. Απόρρητο Συναλλαγών

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη μέσω της εφαρμογής στην ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι εμπιστευτικές και απόρρητες. Η ΕΛΤΑ Α.Ε. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση των παρεχόμενων από το χρήστη στοιχείων μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών.

 1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά την επίσκεψή τους στην εφαρμογή, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»), τον Ν. 4624/2019, καθώς και με τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την Εταιρεία, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Εταιρείας.

 1. Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Εφαρμογής

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους Χρήσης, καθώς και την εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης Web Labeling» στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με κανονιστικές μεταβολές, αναβάθμισης των λειτουργιών της και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση όλες οι αλλαγές, τροποποιήσεις και επικαιροποιημένες εκδόσεις θα αναρτώνται άμεσα στον Ιστότοπο της Εταιρείας.

 

Η είσοδος και χρήση της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» μετά την ενημέρωση για την τροποποίηση των όρων σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή αυτών.

 

Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει ταχυδρομικές αποστολές, για τις οποίες ο χρήστης έχει ήδη εκτυπώσει τα Συνοδευτικά δελτία και τις επιταγές αντικαταβολής, τελωνειακά έντυπα CN22 & CN23.

 1. Λοιποί όροι

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. μπορεί να διακόψει την πρόσβαση στην εφαρμογή για τους ακόλουθους λόγους:

 • Λήξη της υποκείμενης σύμβασης επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων και της σύμβασης Χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Εφόσον διαπιστωθεί: α) χρήση των κωδικών ασφαλείας από τρίτους, β) κακόβουλη χρήση της εφαρμογής και γ) παραβίαση των όρων της σύμβασης χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

 

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. γνωστοποιεί στον χρήστη τη διακοπή της πρόσβασης είτε με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί είτε με την επιστολή συστημένης αλληλογραφίας με απόδειξη παραλαβής.

 

Ο χρήστης δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως οποτεδήποτε τη Σύμβαση χρήσης. Η περιέλευση της καταγγελίας στην ΕΛΤΑ Α.Ε. μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας. Η καταγγελία της σύμβασης από οποιαδήποτε από τα μέρη παράγει τα αποτελέσματά της άμεσα από την περιελευσή της στον αντισυμβαλλόμενο.

 

Για όσα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, ισχύουν οι Όροι Χρήσης του ιστότοπου www.elta.gr.

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: