Όροι Χρήσης Εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης»

Η εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» είναι εφαρμογή της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας "Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.", (εφεξής καλουμένης ΕΛΤΑ Α.Ε. χάριν συντομίας) που εδρεύει στην Ελλάδα, στην πόλη των Αθηνών (ΑΦΜ: 094026421 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).

Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους της Σύμβασης Χρήσης που ακολουθεί, πριν από την είσοδο του στην εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης».

Η είσοδος του Χρήστη στην εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και δέσμευσή του, έναντι της ΕΛΤΑ Α.Ε. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Σύμβασης χρήσης που ακολουθεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης».

1. Όροι

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις, και αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας της www.elta.gr.

Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει ταχυδρομικές αποστολές για τις οποίες ο χρήστης έχει ήδη εκτυπώσει τα Συνοδευτικά δελτία και τις τυχόν επιταγές αντικαταβολής, τελωνειακά έντυπα CN22 & CN23.

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Ο χρήστης της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» δίνει τη συγκατάθεσή του για την παραλαβή, εγκατάσταση και λειτουργία της εφαρμογής με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις και ισχύουν για το σύνολο της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» ήτοι ενδεικτικά για το εκάστοτε περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

3. Ορισμοί

ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης»: Εφαρμογή εκτύπωσης συνοδευτικών δελτίων και ετικέτων ταχυδρομικών αντικειμένων καθώς και τυχόν επιταγών αντικαταβολής και τελωνειακών εντύπων CN22 & CN23.

Η εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» λειτουργεί διαδικτυακά (Internet World Wide Web) και η πρόσβαση σε αυτήν είναι εφικτή μόνο για όσους έχουν υπογράψει σύμβαση με την ΕΛΤΑ Α.Ε. και τους έχει χορηγηθεί όνομα χρήστη (user) και ατομικό κωδικό  (password).

ΧΡΗΣΤΗΣ: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που έχει υπογράψει σύμβαση με την ΕΛΤΑ Α.Ε. και του έχουν δοθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης (user name/password) και χρησιμοποιεί την εφαρμογή για την εκτύπωση συνοδευτικών δελτίων ταχυδρομικών αντικειμένων, επιταγών αντικαταβολής και των εντύπων CN22 & CN23 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών τελωνειακής διασάφησης και εκτελωνισμού.

Επίσης μπορεί μέσω της εφαρμογής να καταχωρεί και να διαχειρίζεται τα στοιχεία των παραληπτών των ταχυδρομικών αντικειμένων του.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (password): Κωδικός αποτελούμενος από αριθμούς ή και γράμματα, ο οποίος ανήκει σε έναν χρήστη της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» και του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο των δυνατοτήτων της εφαρμογής.

Απαγορεύεται η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος χρήσης της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» από τον χρήστη.

Οι κωδικοί πρόσβασης του κάθε χρήστη είναι ατομικοί και δεν μεταβιβάζονται. Απαγορεύεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης σε οιονδήποτε τρίτο.

4. Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση της εφαρμογής. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των κωδικών (passwords) που είναι καταχωρημένοι στο όνομά του. Ο Χρήστης ευθύνεται έναντι της ΕΛΤΑ Α.Ε. για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτήν από κακή και αθέμιτη χρήση των κωδικών πρόσβασης που του έχουν χορηγηθεί. Η χρήση του κωδικού ή των κωδικών και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο τον χρήστη,  και σε περίπτωση νομικού προσώπου- χρήστη, από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

5. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε ζημία υποστεί ο Χρήστης της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης», στην χρήση της οποίας προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Το περιεχόμενο της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» παρέχεται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση άμεση ή έμμεση, ρητή ή συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα να παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, χωρίς όμως να εγγυάται γι αυτό.

Επίσης η ΕΛΤΑ Α.Ε. δεν εγγυάται:

α) ότι οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεσή του χρήστη η εφαρμογή, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

β) την ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Σε περίπτωση ζημίας το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΕΛΤΑ Α.Ε.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην  εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» δεν δύνανται να εκληφθούν ως επαγγελματικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε τέτοια "πελατειακή" σχέση μεταξύ του Χρήστη και της ΕΛΤΑ Α.Ε. ή προτροπή για την  διενέργεια ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή  «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» δεν μπορούν να εκληφθούν ως εγγυήσεις για αύξηση των πωλήσεων, του κύκλου εργασιών των Χρηστών της.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» ανήκει στην κυριότητα της ΕΛΤΑ Α.Ε.

Το περιεχόμενο της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων των ταχυδρομικών υπηρεσιών επιστολικού και δεμάτων εσωτερικού-εξωτερικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΤΑ Α.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πάροχο της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης».

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΛΤΑ Α.Ε.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που ανήκουν στην ΕΛΤΑ Α.Ε. ή και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν, καθώς και τις υπηρεσίες τους, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεσή τους στην εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή για αποστολή, οποιουδήποτε Περιεχομένου το οποίο:

  • είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και λιβελογραφικό,
  • αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου,
  • εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
  • δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
  • δεν δικαιούται να αποσταλεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή συμβατικούς όρους (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  • παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  • περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  • ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής,
  • δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο

8. Ασφάλεια

Η  ΕΛΤΑ Α.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών των χρηστών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια τους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία και συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Xρήστη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (user name) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται από τον χρήστη παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία.

Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς ή διαρροής τους θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίησή της ΕΛΤΑ Α.Ε, άλλως η εταιρεία . δεν ευθύνεται για την χρήση των κωδικών από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της ΕΛΤΑ Α.Ε. (servers) προστατεύεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη μέσω της εφαρμογής στην ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι εμπιστευτικές και απόρρητες. Η ΕΛΤΑ Α.Ε. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση των παρεχόμενων από το χρήστη στοιχείων μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών του χρήστη και μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των ταχυδρομικών αποστολών.

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. δεν γνωστοποιεί σε τρίτους τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής, καθώς κι αν ο χρήστης έχει παράσχει εγγράφως τη συγκατάθεσή του. Στην περίπτωση που η ΕΛΤΑ Α.Ε. χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει στοιχεία που τον αφορούν, καθώς και την διόρθωσή τους.

Ο χρήστης οφείλει χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

9. Τροποποιήσεις 

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο της Σύμβασης Χρήσης, καθώς και την εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης». Για τις αλλαγές αυτές η ΕΛΤΑ Α.Ε. ενημερώσει αμελλητί με κάθε πρόσφορο τρόπο τους χρήστες.

Η είσοδος και χρήση της εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ – Σύστημα Πελάτης» μετά την ενημέρωση για την τροποποίηση των όρων σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή αυτών.

10. Λοιποί όροι

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. μπορεί να διακόψει την πρόσβαση στην εφαρμογή για τους ακόλουθους λόγους:

Λήξη της υποκείμενης σύμβασης επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων και της σύμβασης Χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Εφόσον διαπιστωθεί: α) χρήση των κωδικών ασφαλείας από τρίτους, β) κακόβουλη χρήση της εφαρμογής και γ) παραβίαση των όρων της σύμβασης χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. γνωστοποιεί στον χρήστη την διακοπή της πρόσβασης με την αποστολή είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί είτε με την επιστολή συστημένης αλληλογραφίας με απόδειξη παραλαβής.

Ο χρήστης δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως οποτεδήποτε τη Σύμβαση χρήσης. Η περιέλευση της καταγγελίας στην ΕΛΤΑ Α.Ε. μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας. Η καταγγελία της σύμβασης από οποιαδήποτε από τα μέρη παράγει τα αποτελέσματά της άμεσα από την περιελευσή της στον αντισυμβαλλόμενο.

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: