Εκτελωνισμός

ΕΛΤΑ - Εκτελωνισμός

Από  21.06.2017 τα ΕΛΤΑ εφαρμόζουν την ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4092/20-12-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία εισάγει νέες τελωνειακές διαδικασίες για τον εκτελωνισμό των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινούνται μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ). 

Τα ΕΛΤΑ σας παρέχουν, σε ανταγωνιστικές τιμές, το πλεονέκτημα μιας γρήγορης και ολοκληρωμένης υπηρεσίας εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων, εισερχόμενων και εξερχόμενων, σε ένα σημείο εξυπηρέτησης, λειτουργώντας ως άμεσος αντιπρόσωπός σας, στο όνομά σας.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγές
 • Αντικείμενα Υποκείμενα σε Δασμούς και Φόρους
 • Παραλαβή Αντικειμένου που εκτελωνίστηκε
 • Διαφωνία για τις Τελωνειακές Χρεώσεις
 • Προϋποθέσεις Επιστροφής Ταχυδρομικών Αντικειμένων στον Αποστολέα τους
 • Εκτελωνισμός με δικό σας Εκτελωνιστή
 • Εξαγωγές
 • Χρήσιμοι Όροι 
 • Σημεία Εξυπηρέτησης Εξαγωγών
 • Προϊόντα για τα οποία απαιτούνται δικαιολογητικά για τον εκτελωνισμό
 • Εξαιρέσεις και Περιορισμοί
 • Τιμοκατάλογος
 • Επικοινωνία

 

Εισαγωγές 

Τα Ταχυδρομικά Αντικείμενα κατά την εισαγωγή τους από τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε και ανεξάρτητα από το είδος του περιεχομένου τους (δώρο, εμπορικό δείγμα κτλ), υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο και εκτελωνισμό, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

Από 01/07/2021εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συνεπώς και στη χώρα μας, νέα νομοθετική δέσμη μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά για τις εισαγωγές αγαθών μικρής αξίας έως του ποσού των 150 ευρώ. Σχετική η Ε.2133/30.06.2021 Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τα μέτρα αυτά από 01/07/2021 καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών έως του ποσού των 22 ευρώ, ώστε όλες οι εισαγωγές, ανεξαρτήτως αξίας, να υπόκεινται σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

Διευκρινίζεται ότι η νομοθετική δέσμη για το ηλεκτρονικό εμπόριο:

 • Αφορά σε αποστολές πραγματικής αξίας έως 150€ ανά αντικείμενο, εξαιρουμένων προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και αγαθών που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς.
 • Αφορά σε εμπορικές συναλλαγές με παραλήπτες κατά κανόνα ιδιώτες (Β2C) και όχι αποστολές αγαθών από ιδιώτη σε ιδιώτη, όπου η απαλλαγή ΦΠΑ αξίας έως 45 ευρώ, συνεχίζει να υφίσταται.

Ως εκ τούτου μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων, τα ταχυδρομικά αντικείμενα:

 • αξίας έως 150€ σε περίπτωση που είναι εμπορικού χαρακτήρα, υπόκεινται σε ΦΠΑ.
 • αξίας έως 45€ από ιδιώτη σε ιδιώτη απαλλάσσονται από δασμούς και ΦΠΑ.
 • αξίας 150€ και άνω υπόκεινται σε ΦΠΑ και δασμούς, ανάλογα με τη στατιστική αξία τους και τη δασμολογική τους κατάταξη.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στον Πίνακα Τελωνειακής Μεταχείρισης Ταχυδρομικών Αντικειμένων και στην Ε.2133/30.06.2021 Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Διευκρινίζεται ότι η επιβολή ΦΠΑ εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο εισόδου των εμπορευμάτων στην Ε.Ε. - και όχι το χρόνο παραγγελίας ή αποστολής των αγαθών – και αυτό θα έχει ως συνέπεια να υπάρξει επιβάρυνση ΦΠΑ για τους καταναλωτές που προχώρησαν σε αγορές πριν την 1η Ιουλίου.

Επισημάνσεις:

 • Απαγορεύονται πλήρως για τους ιδιώτες οι διασυνοριακές αγορές μέσω διαδικτύου προϊόντων καπνού (π.χ. τσιγάρα, πούρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα, υγρά αναπλήρωσης)
 • Ταχυδρομικά αντικείμενα καταγωγής χώρας εκτός ΕΕ, που εισάγονται στην Ελλάδα μέσω κράτους μέλους της ΕΕ, υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο και εκτελωνισμό, εφόσον απαιτείται, εάν δεν έχουν υποστεί, αποδεδειγμένα, τέτοιο έλεγχο, σε άλλη χώρα της ΕΕ.
 • Ταχυδρομικά αντικείμενα καταγωγής χώρας ΕΕ, που εισάγονται στην Ελλάδα μέσω κράτους εκτός ΕΕ, δεν υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που αποδεικνύει το ενωσιακό τους χαρακτήρα.

Η δασμολογική κλάση (HS code) του εμπορεύματός σας, βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος της δασμολογικής επιβάρυνσης, διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.customs.gov.gr > ηλεκτρονικές συναλλαγές/TARIC –Διαχείριση Δασμολογίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα εισπράττονται Τέλη Εκτελωνισμού για τα αντικείμενα <150€ που θα υποβάλλονται σε σχετικές διαδικασίες εκτελωνισμού με άλλο τελωνειακό παραστατικό από αυτό της προάφιξης, (πχ απορρίπτονται από το σύστημα της ΑΑΔΕ με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία, άφιξη από τη χώρα αποστολής με μη πλήρη μηνύματα ΙΤΜΑΤΤ κλπ) ή με παραστατικό προ-άφιξης που επιλέγονται για έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές κλπ), εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο (πχ Εμπορικά δείγματα, υποκείμενα σε περιορισμούς και απαγορεύσεις), καθώς και περιπτώσεις καθεστώτος εισαγωγής ΙΟSS που κατά τον έλεγχο από τις τελωνειακές Αρχές προκύψει άλλη αξία από τη δηλωθείσα, για τα οποία θα απαιτούνται επιπλέον ενέργειες και στοιχεία και χειρωνακτικός χειρισμός.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα εισπράττονται Τέλη Εκτελωνισμού για τα ταχυδρομικά αντικείμενα, εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός ΕΕ, τα οποία θα απελευθερώνονται άμεσα από το Τελωνείο, βάσει της Διασάφησης προάφιξης (τύπου D).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες χρεώσεις συμβουλευτείτε τον Τιμοκατάλογο Ειδικών Τελών Εκτελωνισμού

Αντικείμενα που υπόκεινται σε Δασμούς και Φόρους 

Τα ΕΛΤΑ εκτελωνίζουν για λογαριασμό σας όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα στατιστικής αξίας μέχρι 1.000 € με απλουστευμένη διαδικασία, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα τελωνειακά παραστατικά Σε περίπτωση που η στατιστική αξία υπερβαίνει τα 1.000 €, καθώς και αντικείμενα που υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις, ακολουθούνται οι γενικές διατάξεις του τελωνειακού κώδικα και απαιτείται η υποβολή συνήθους διασάφησης (Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο), μετά από συνεννόηση με τον παραλήπτη.

Η διαδικασία εκτελωνισμού των ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται στα ειδικά για το σκοπό αυτό Γραφεία Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων των ΕΛΤΑ (Γ.Ε.Τ.Α.).

Για αντικείμενα στατιστικής αξίας κάτω των 1.000€, τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ως «άμεσος» αντιπρόσωπός σας, με εξουσιοδότηση που τους παρέχετε σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την επίδοση του αντικειμένου. Για αντικείμενα στατιστικής αξίας άνω των 1.000€ τα ΕΛΤΑ επικοινωνούν μαζί σας για την παροχή εξουσιοδότησης, πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που οι τελωνειακές Αρχές στο στάδιο του ελέγχου έχουν αμφιβολίες σχετικά με τη δηλωθείσα από τον αποστολέα επί της τελωνειακής δήλωση CN22 /CN23 αξία ή σε περίπτωση που η τελευταία απουσιάζει ή έχει ελλιπείς πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο ή την αξία, μπορεί να αναζητήσουν τις πληροφορίες που λείπουν χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, όπως είναι οι διαδικτυακοί τιμοκατάλογοι ή να ζητήσουν την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών/επιπλέον δικαιολογητικών, όπως: τιμολόγιο, έμβασμα πληρωμής, paypal, απόδειξη πιστωτικής κάρτας κτλ.

Επισημάνσεις:

 • Τα ΕΛΤΑ υποβάλουν τις τελωνειακές διασαφήσεις βάσει (i) των στοιχείων που αναγράφονται από τον αποστολέα στην δήλωση CN22/23 που είναι επικολλημένη επί του αντικειμένου ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη χώρα αποστολής πριν την άφιξη του αντικειμένου και (ii) των στοιχείων που αποφασίζουν / καθορίζουν οι τελωνειακές αρχές μετά από φυσικό έλεγχο, και δε φέρουν σχετική ευθύνη.
 • Αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί από τον αποστολέα του αντικειμένου και αναγράφονται στο έγγραφο που το συνοδεύει και των πραγματικών στοιχείων που διαπιστώνονται κατά τον «φυσικό» έλεγχο ή από τα έγγραφα αγοράς, ενδέχεται να επισύρει ποινή ανακριβούς δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων για την εισαγωγή τους απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά όπως π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση Παραλήπτη, Πιστοποιητικό ΕΟΦ, Χημείου, Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου κ.ά. Στις περιπτώσεις αυτές τα ΕΛΤΑ επικοινωνούν μαζί σας με συστημένη επιστολή, με την οποία σας ζητούν να προσκομίσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα / δικαιολογητικά. Ειδικότερα όσον αφορά στην εισαγωγή φαρμάκων, καλλυντικών και βιταμινών, εάν αυτά προορίζονται για προσωπική χρήση εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία που προβλέπεται στην 53395 Απόφαση του ΕΟΦ 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτελωνισμού, επικολλάται στο ταχυδρομικό αντικείμενο ειδική διακριτή ετικέτα, κίτρινου χρώματος, στην οποία αναγράφονται το πραγματικό περιεχόμενο του αντικειμένου και η στατιστική (δασμολογητέα) αξία του, που αποτέλεσε τη βάση υπολογισμού των διαφόρων επιβαρύνσεων, οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά (Δασμοί, ΦΠΑ, Λοιπές Επιβαρύνσεις, καθώς και η αμοιβή των ΕΛΤΑ για τον εκτελωνισμό – Τέλη Εκτελωνισμού ΕΛΤΑ). Στη δασμολογητέα αξία εκτός από την τιμολογιακή αξία συνυπολογίζονται στοιχεία όπως έξοδα μεταφοράς, ασφάλιστρα κλπ.

Παραλαβή Αντικειμένου που εκτελωνίστηκε

Για την παραλαβή του αντικειμένου σας, αποστέλλεται ειδοποιητήριο/εξουσιοδότηση με το οποίο ενημερώνεστε αναλυτικά για τις χρεώσεις που το βαρύνουν καθώς και το Ταχυδρομικό Κατάστημα  στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε  για την παραλαβή του. Το ειδοποιητήριο αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και παροχή εξουσιοδότησης προς τα ΕΛΤΑ, για τον εκτελωνισμό του αντικειμένου στο όνομά σας, ως άμεσος αντιπρόσωπός.

Κατά την παραλαβή του αντικειμένου προσκομίζετε εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας το ειδοποιητήριο/εξουσιοδότηση και ένα επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά σας/του (ΑΔΤ, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης) και καταβάλλετε τις σχετικές επιβαρύνσεις. 

Διαφωνία για τις Τελωνειακές Χρεώσεις

Σε περίπτωση που διαφωνείτε για τις τελωνειακές χρεώσεις που καλείσθε να καταβάλλετε και επιθυμείτε αυτές να επανεξεταστούν από την αρμόδια τελωνειακή Αρχή, δεν παραλαμβάνετε το αντικείμενο σας, αλλά καταθέτετε στο Κατάστημα παραλαβής αιτιολογημένη αίτηση για τον επανυπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά παραστατικά σχετικά με τη δασμολογητέα αξία,όπως εμβάσματα πληρωμής, απόδειξη πιστωτικής κάρτας, Paypal, κλπ.  Στη συνέχεια, τα ΕΛΤΑ υποβάλλουν το αίτημά σας, στο αρμόδιο Τελωνείο, όπου έγινε ο αρχικός εκτελωνισμός, για εξέταση με τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες από τον Εθνικό Τελωνειακό  Κώδικα διαδικασίες.

Μετά το πέρας της διαδικασίας και στην περίπτωση που η απάντηση του Τελωνείου στο αίτημά σας είναι θετική, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προωθούν προς παράδοση το ταχυδρομικό αντικείμενο και σας ενημερώνουν σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα εφόσον είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική σας διεύθυνσή. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, τα ΕΛΤΑ σας πληροφορούν σχετικά, με συστημένη επιστολή, ενημερώνοντάς σας για τις εναλλακτικές της περαιτέρω διαχείρισης του αντικειμένου.

Χρόνος Παραμονής Ταχυδρομικών Αντικειμένων στα Ταχυδρομικά Καταστήματα

Τα αντικείμενα παραμένουν στο αρμόδιο Ταχυδρομικό Κατάστημα για παραλαβή  για χρονικό διάστημα 20 ημερών, από την ημερομηνία ειδοποίησης. Μετά το πέρας των 20 ημερών, επιστρέφονται στο αρμόδιο Γ.Ε.Τ.Α. εκτελωνισμού των ΕΛΤΑ, και κηρύσσονται αζήτητα ή επιστρέφονται στον αποστολέα υπό προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις Επιστροφής Ταχυδρομικών Αντικειμένων στον Αποστολέα τους

Για να επιστραφεί ένα ταχυδρομικό αντικείμενο στον αποστολέα του, είναι απαραίτητη η ρητή δήλωσή του ότι δέχεται να το παραλάβει. Αυτό πιστοποιείται είτε με σχετική ένδειξη που έχει τεθεί εκ των προτέρων επί του Συνοδευτικού Δελτίου του ταχυδρομικού αντικειμένου είτε με την εκ των υστέρων λήψη από τον αποστολέα σχετικής εντολής (Έντυπο CN17)  μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας της χώρας καταγωγής. Η διαδικασία αυτή γίνεται με φροντίδα του παραλήπτη.

Εκτελωνισμός με δικό σας Εκτελωνιστή

Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τον εκτελωνισμό ο ίδιος ή με δικό σας εκτελωνιστή, τα ΕΛΤΑ σας  παραδίδουν τα συνοδευτικά  έγγραφα που είναι απαραίτητα για να εκτελέσετε ο ίδιος τη διαδικασία,  μετά την καταβολή του Τέλους Παράδοσης στον Εκτελωνιστή του Παραλήπτη,  σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό Κατάστημα. Σχετικό αίτημα μπορείτε να υποβάλλετε είτε  με  την εισαγωγή του ταχυδρομικού αντικειμένου στη χώρα και πριν την έναρξη της διαδικασίας εκτελωνισμού από το αρμόδιο Γ.Ε.Τ.Α. των ΕΛΤΑ, είτε πριν το παραλάβετε από το Ταχυδρομικό Κατάστημα. Στην τελευταία περίπτωση το αντικείμενο σας επιστρέφει στο αρμόδιο Γ.Ε.Τ.Α. των ΕΛΤΑ από όπου γίνεται και η παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων για τον εκτελωνισμό του. Η παραλαβή των εγγράφων γίνεται από το αρμόδιο Γ.Ε.Τ.Α. Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:30 έως 13:30, από εσάς τον ίδιο με την προσκόμιση της ταυτότητάς σας ή από εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο με την προσκόμιση σχετικής  εξουσιοδότησης, και της απόδειξης καταβολής του σχετικού «Τέλους Παράδοσης στον Εκτελωνιστή του Παραλήπτη». Το αντικείμενο παραδίδεται με  την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού σε εσάς ή στον εκτελωνιστή σας,  ο οποίος αναλαμβάνει και την τελική παράδοσή  σε σας.

Για την διευκόλυνση των συναλλασσόμενων πελατών εκδόθηκε αυτοκόλλητο ένσημο που φέρει την ονομασία “Τέλος Παράδοσης στον Εκτελωνιστή του παραλήπτη” και με αυτό πραγματοποιείται η πληρωμή του ειδικού τέλους εκτελωνισμού.

Οι εκτελωνιστές θα μπορούν να προμηθεύονται εκ των προτέρων τα αυτοκόλλητα ένσημα στις ποσότητες που επιθυμούν, τα οποία θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για τον εκτελωνισμό των ταχυδρομικών αντικειμένων τους στα Γραφεία Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΓΕΤΑ Αερολιμένα & ΓΕΤΑ Πειραιά).

Τα αυτοκόλλητα ένσημα διατίθενται από τα παρακάτω Καταστήματα ΕΛΤΑ:

 • Κατάστημα Αερολιμένα Αθηνών,
 • Κ.Κ. Πειραιά
 • Κ. Κ. Αθηνών

 

Εξαγωγές

Τα ΕΛΤΑ, με νέες απλουστευμένες διαδικασίες και ανταγωνιστικό τιμολόγιο διευκολύνουν τις εμπορικές εξαγωγές αντικειμένων, αξίας  έως  1.000 €, για τις οποίες παρέχεται και η δυνατότητα απαλλαγής από το Φ.Π.Α..

Στην περίπτωση αυτή, απευθύνεστε σε ένα από τα καθορισμένα Καταστήματα των ΕΛΤΑ και συμπληρώνετε την τελωνειακή δήλωση CN23, η οποία μετά την υπογραφή από μέρους σας και τη σφράγιση της με χρονολογικό σήμαντρο από τον ταχυδρομικό υπάλληλο, υπέχει θέση τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής των ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας μέχρι του στατιστικού ορίου εξωτερικού εμπορίου 1.000 € , χωρίς να απαιτείται η υποβολή ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ (Διασάφηση Εξαγωγής).

Η σωστή συμπλήρωση της τελωνειακής δήλωσης CN23 γίνεται με δική σας ευθύνη και υπογραφή, ενώ υπάλληλοι των ΕΛΤΑ σας παρέχουν σχετική υποστήριξη και πληροφορίες, αν απαιτηθεί.

Τα υποχρεωτικά στοιχεία για φορολογικούς σκοπούς είναι:

 • Η επωνυμία του αποστολέα/εξαγωγέα
 • Ο αριθμός «δασμολογικής κλάσης» (HS Code)
 • Ο «αριθμός τελωνειακού μητρώου» του εξαγωγέα (EORI) ή το ΑΦΜ του
 • Λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου, ποσότητα, βάρος, αξία
 • Ο αριθμός τιμολογίου

Για τη συμπλήρωση του κωδικού δασμολογικής κλάσης (HS code) του εμπορεύματός σας, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.customs.gov.gr > ηλεκτρονικές συναλλαγές/TARIC –Διαχείριση Δασμολογίου.

Για λόγους τελωνειακής παρακολούθησης, όλα τα αντικείμενα πρέπει να είναι ενάριθμα, να φέρουν δηλαδή barcode. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέγετε για την αποστολή των αντικειμένων σας, υποχρεωτικά μία ταχυδρομική υπηρεσία των ΕΛΤΑ που να σας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα π.χ. συστημένο, δέμα.

Το Ταχυδρομικό Κατάστημα σας παραδίδει ένα επικυρωμένο αντίγραφο του CN23. Αυτό θα αποτελεί για εσάς τη βεβαίωση για την πραγματοποίηση της εξαγωγής και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω ενέργειές σας (απαλλαγή από ΦΠΑ κλπ). Τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν στη συνέχεια την ενημέρωση του αρμόδιου Τελωνείου εξαγωγής και την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων της εξαγωγής σας για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας, όσον αφορά στις διαδικασίες της εξαγωγής, τις Γενικές Απαγορεύσεις και τον Κατάλογο των Απαγορευμένων Αντικειμένων ΕΛΤΑ. Σε κάθε περίπτωση τα ΕΛΤΑ δεν παραλαμβάνουν ταχυδρομικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλετε συνήθη διασάφηση εξαγωγής στο αρμόδιο χωρικά Τελωνείο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον τελωνειακό κώδικα διαδικασίες.

1) Αντικείμενα αξίας άνω των 1.000€

2) Αντικείμενα, ανεξαρτήτως αξίας, που υπόκεινται σε:

α) ειδικό φόρο κατανάλωσης

β) μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις

3) Αντικείμενα προσωρινής εξαγωγής με σκοπό την επανεισαγωγή τους

Χρήσιμοι Όροι

Γ.Ε.Τ.Α.: Γραφείο Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων των ΕΛΤΑ.

 Υπάρχουν τρία ΓΕΤΑ: 

 • Τελωνείου Αερολιμένα«Ελ. Βενιζέλος», 
 • Γ’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά και 
 • Α΄Τελωνείου Εισαγωγών- Εξαγωγών Θεσσαλονίκης

Στατιστική Αξία Αντικειμένου (CIF): Αξία αντικειμένου, συν έξοδα μεταφοράς (ταχυδρομικά τέλη) και ασφάλιστρα

ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄4092/20-12-2016) Άρθρο 2.

Ε.2133/30.06.2021 Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Επικοινωνία

Γ.Ε.Τ.Α. Τελωνείου Αερολιμένος «Ελ. Βενιζέλος»

Ηλεκτρονική διεύθυνση geta@elta-geta.gr

Τηλέφωνο 800 11 82000

 
 
e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: