Εκτελωνισμός
ΕΛΤΑ - Εκτελωνισμός


Από  21.06.2017 τα ΕΛΤΑ εφαρμόζουν την ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4092/20-12-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία εισάγει νέες τελωνειακές διαδικασίες για τον εκτελωνισμό των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινούνται μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. 

Τα ΕΛΤΑ σας παρέχουν, σε ανταγωνιστικές τιμές, το πλεονέκτημα μιας γρήγορης και ολοκληρωμένης υπηρεσίας εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων, εισερχόμενων και εξερχόμενων, σε ένα σημείο εξυπηρέτησης, λειτουργώντας ως άμεσος αντιπρόσωπός σας.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγές
 • Αντικείμενα Υποκείμενα σε Δασμούς και Φόρους
 • Τελωνειακώς Ελεύθερα Αντικείμενα
 • Εξαγωγές
 • Χρήσιμοι Όροι 
 • Σημεία Εξυπηρέτησης Εξαγωγών
 • Προϊόντα για τα οποία απαιτούνται δικαιολογητικά για τον εκτελωνισμό
 • Εξαιρέσεις και Περιορισμοί
 • Τιμοκατάλογος 
 • Επικοινωνία


Εισαγωγές 

Τα Ταχυδρομικά Αντικείμενα κατά την εισαγωγή τους από τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε και .ανεξάρτητα από το είδος του περιεχομένου τους ( δώρο, εμπορικό δείγμα κλπ), υπόκεινται σε τελωνειακή διαδικασία όπως προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία

Διαχωρίζονται από τελωνειακό υπάλληλο σε υποκείμενα σε δασμούς και φόρους και σε τελωνειακώς ελεύθερα, δηλαδή δεν υπόκεινται σε δασμό και φόρο και δεν εμπίπτουν σε απαγορεύσεις ή περιορισμό.

Συγκεκριμένα:

 • Απαλλάσσονται από δασμούς και ΦΠΑ οι αποστολές εμπορευμάτων η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 22 € ή τα 45 € σε περίπτωση αποστολής μη–εμπορικού χαρακτήρα (από ιδιώτη σε ιδιώτη).
 • Αποστολές εμπορευμάτων αξίας από 22 € / 45 € έως 150 € απαλλάσσονται από εισαγωγικούς δασμούς αλλά υπόκεινται σε ΦΠΑ.
 • Αποστολές εμπορευμάτων αξίας άνω από 150€ υπόκεινται σε ΦΠΑ και δασμούς, ανάλογα με τη στατιστική αξία τους και τη δασμολογική τους κατάταξη.


Η δασμολογική κλάση (HS code) του εμπορεύματός σας, βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος της δασμολογικής επιβάρυνσης , διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.customs.gov.gr > ηλεκτρονικές συναλλαγές/TARIC –Διαχείριση Δασμολογίου.

Εισαγωγές - Αντικείμενα που υπόκεινται σε Δασμούς και Φόρους 

Τα ΕΛΤΑ εκτελωνίζουν για λογαριασμό σας όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα στατιστικής αξίας μέχρι 1.000 € με  απλουστευμένη διαδικασία (ΕΔΕ Ανευ Στατιστικής). Σε περίπτωση που η στατιστική αξία υπερβαίνει τα 1.000 €, καθώς και αντικείμενα που  υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις, ακολουθούνται οι γενικές διατάξεις του τελωνειακού κώδικα και απαιτείται η υποβολή συνήθους διασάφησης ( Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο), μετά από συνεννόηση με τον παραλήπτη.

Η διαδικασία εκτελωνισμού των ταχυδρομικών αντικειμένων  γίνεται στα ειδικά για το σκοπό αυτό Γραφεία Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων των ΕΛΤΑ (Γ.Ε.Τ.Α.) 

Για αντικείμενα κάτω των 1000€, τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ως «άμεσος» αντιπρόσωπός σας, με εξουσιοδότηση που τους παρέχετε σε μεταγενέστερο στάδιο (κατά την επίδοση σε εσάς του αντικειμένου). Για αντικείμενα στατιστικής αξίας άνω των 1.000€ τα ΕΛΤΑ επικοινωνούν μαζί σας εξαρχής για την παροχή εξουσιοδότησης.

Σε περίπτωση που οι τελωνειακές Αρχές στο στάδιο του ελέγχου έχουν αμφιβολίες σχετικά με τη δηλωθείσα από τον αποστολέα επί της τελωνειακής δήλωση CN22 /CN23 δασμολογητέα αξία ή σε περίπτωση που η τελευταία απουσιάζει ή έχει ελλιπείς πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο ή την αξία, μπορεί να ζητήσουν την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών/επιπλέον δικαιολογητικών, όπως: τιμολόγιο, έμβασμα πληρωμής, paypal, απόδειξη πιστωτικής κάρτας κλπ. Επίσης σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων για την εισαγωγή τους απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά όπως π.χ. Πιστοποιητικό ΕΟΦ, Χημείου, Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου κ.ά. Στις περιπτώσεις αυτές τα ΕΛΤΑ επικοινωνούν μαζί σας με συστημένη επιστολή, με την οποία σας ζητούν να προσκομίσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα / δικαιολογητικά.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτελωνισμού, επικολλάται στο ταχυδρομικό αντικείμενο ειδική διακρητική ετικέτα, (κίτρινης απόχρωσης) στην οποία αναγράφονται το πραγματικό περιεχόμενο του αντικειμένου και η στατιστική (δασμολογητέα) αξία του, που αποτέλεσε τη βάση υπολογισμού των  διαφόρων επιβαρύνσεων, οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά (Δασμοί, ΦΠΑ, Λοιπές Επιβαρύνσεις, καθώς και η αμοιβή των ΕΛΤΑ για τον εκτελωνισμό – Τέλη Εκτελωνισμού ). Στη δασμολογητέα αξία εκτός από την τιμολογιακή αξία προστίθενται στοιχεία όπως έξοδα μεταφοράς, ασφάλιστρα κλπ.

Για την παραλαβή του αντικειμένου σας αποστέλλεται ειδοποιητήριο/εξουσιοδότηση με το οποίο ενημερώνεσθε αναλυτικά για τις χρεώσεις που το βαρύνουν καθώς και το Ταχυδρομικό Κατάστημα  στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε  για την παραλαβή του. Το ειδοποιητήριο αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και παροχή εξουσιοδότησης προς τα ΕΛΤΑ, προκειμένου να προβούν  στις διατυπώσεις εισαγωγής του  αντικειμένου σας  ( ως άμεσος αντιπρόσωπός ).

Κατά την παραλαβή του αντικειμένου προσκομίζετε εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας το ειδοποιητήριο/εξουσιοδότηση και ένα επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά σας/του (ΑΔΤ, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης) και καταβάλλετε τις σχετικές επιβαρύνσεις. 

Σε περίπτωση που  αμφισβητείτε   τις τελωνειακές χρεώσεις που καλείσθε να καταβάλλετε και επιθυμείτε αυτές να επανεξεταστούν, μπορείτε να προβείτε ατελώς σε αιτιολογημένη αίτηση αναθεώρησης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο επιστρέφεται στο αρμόδιο ΓΕΤΑ και ακολουθούνται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες από τον Εθνικό Τελωνειακό  Κώδικα .διαδικασίες.

Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τον εκτελωνισμό ο ίδιος ή με δικό σας εκτελωνιστή, τα ΕΛΤΑ σας  παραδίδουν τα συνοδευτικά  έγγραφα που είναι απαραίτητα για να εκτελέσετε ο ίδιος τη διαδικασία,  μετά την καταβολή του Τέλους Παράδοσης στον Εκτελωνιστή του Παραλήπτη,  το οποίο πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό Κατάστημα. Σχετικό αίτημα μπορείτε να υποβάλλετε είτε  με  την εισαγωγή του ταχυδρομικού αντικειμένου στη χώρα και πριν την έναρξη της διαδικασίας από το αρμόδιο Γ.Ε.Τ.Α. των ΕΛΤΑ, είτε πριν παραλάβετε το αντικείμενό σας από το Ταχυδρομικό Κατάστημα. Στην τελευταία περίπτωση το αντικείμενο σας επιστρέφει στο αρμόδιο ΓΕΤΑ των ΕΛΤΑ από όπου και θα το παραλάβετε μετά την ολοκλήρωση της εκτελωνιστικής διαδικασίας από πλευρά σας. Η παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων για τον εκτελωνισμό γίνεται από το αρμόδιο ΓΕΤΑ Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:30 έως 13:30, από εσάς τον ίδιο με την προσκόμιση της ταυτότητάς σας ή από εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο με την προσκόμιση σχετικής  εξουσιοδότησης, και της απόδειξης καταβολής του σχετικού «Τέλους Παράδοσης στον Εκτελωνιστή του Παραλήπτη». 

Το αντικείμενο σας παραδίδεται με  την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού ή στον εκτελωνιστής σας,  ο οποίος αναλαμβάνει και την τελική παράδοσή  σε σας.

Εισαγωγές – Τελωνειακώς Ελεύθερα Ταχυδρομικά Αντικείμενα

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν υπόκεινται σε δασμούς και φόρους, χαρακτηρίζονται ως «τελωνειακώς ελεύθερα» και φέρουν διακρητικήαυτοκόλλητη ετικέτα (πράσινου χρώματος) με την ένδειξη «Τελωνειακώς Ελεύθερο» ή σφραγίδα τελωνείου με αντίστοιχη ένδειξη.. Στα αντικείμενα της κατηγορίας αυτής επιβάλλεται από τα ΕΛΤΑ κατά περίπτωση «Τέλος Παρουσίασης στο Τελωνείο» για την κάλυψη του σχετικού κόστους προσκόμισης των εν λόγω αντικειμένων για έλεγχο ενώπιον των τελωνειακών Αρχών

Χρόνος Παραμονής Ταχυδρομικών Αντικειμένων στα Ταχυδρομικά Καταστήματα

Τα αντικείμενα παραμένουν στο αρμόδιο Ταχυδρομικό Κατάστημα για παραλαβή  για χρονικό διάστημα 20 ημερών. Μετά το πέρας των 20 ημερών, επιστρέφονται άμεσα στο αρμόδιο Γ.Ε.Τ.Α. εκτελωνισμού των ΕΛΤΑ, για να επιστραφούν στον αποστολέα ή κηρύσσονται αζήτητα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.. 

Εξαγωγές

Τα ΕΛΤΑ, με νέες απλουστευμένες διαδικασίες και ανταγωνιστικό τιμολόγιο διευκολύνουν τις εμπορικές εξαγωγές αντικειμένων, αξίας  έως  1.000 €, για τις οποίες παρέχεται και η δυνατότητα απαλλαγής από το Φ.Π.Α..

Στην περίπτωση αυτή, απευθύνεστε σε ένα από τα καθορισμένα Καταστήματα των ΕΛΤΑ και συμπληρώνετε την τελωνειακή δήλωση CN23, η οποία  μετά την υπογραφή από μέρους σας και τη σφράγιση της με χρονολογικό σήμαντρο από τον ταχυδρομικό υπάλληλο, υπέχει θέση τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής  των ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας μέχρι του στατιστικού ορίου εξωτερικού εμπορίου 1.000 € , χωρίς να απαιτείται η υποβολή ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ. 

Η σωστή συμπλήρωση της τελωνειακής δήλωσης CN23 γίνεται με δική σας ευθύνη και υπογραφή, ενώ υπάλληλοι των ΕΛΤΑ σας παρέχουν σχετική υποστήριξη και πληροφορίες, αν απαιτηθεί. 

Τα υποχρεωτικά στοιχεία για φορολογικούς σκοπούς είναι:

 • Η επωνυμία του αποστολέα/εξαγωγέα
 • Ο αριθμός «δασμολογικής κλάσης» (HS Code)
 • Ο «αριθμός τελωνειακού μητρώου» του εξαγωγέα (EORI) ή το ΑΦΜ του
 • Λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου, ποσότητα, βάρος, αξία
 • Ο αριθμός τιμολογίου 


Για τη συμπλήρωση του κωδικού δασμολογικής κλάσης (HS code) του εμπορεύματός σας, μπορείτε να τον αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.customs.gov.gr  ηλεκτρονικές συναλλαγές/TARIC –Διαχείριση Δασμολογίου.

Για λόγους τελωνειακής παρακολούθησης, όλα τα αντικείμενα πρέπει να είναι ενάριθμα (να φέρουν barcode). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέγετε για την αποστολή των αντικειμένων σας, υποχρεωτικά μία ταχυδρομική υπηρεσία των ΕΛΤΑ που να σας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.

Το Ταχυδρομικό Κατάστημα θα σας  παραδίδει ένα αντίγραφο του CN23 επικυρωμένο. Αυτό θα αποτελεί για εσάς τη βεβαίωση για την πραγματοποίηση της εξαγωγής και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πραιτέρω ενέργειές σας (απαλλαγή από ΦΠΑ κλπ). Τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν στη συνέχεια την ενημέρωση του αρμόδιου Τελωνείου εξαγωγής και την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.  

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας, όσον αφορά στις διαδικασίες της εξαγωγής, τις Γενικές Απαγορεύσεις και τον Κατάλογο των Απαγορευμένων Αντικειμένων ΕΛΤΑ. Σε κάθε περίπτωση τα ΕΛΤΑ δεν παραλαμβάνουν ταχυδρομικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλετε συνήθη διασάφηση εξαγωγής στο αρμόδιο χωρικά Τελωνείο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον τελωνειακό κώδικα διαδικασίες .

1) Αντικείμενα αξίας άνω των 1.000€ 
2) Αντικείμενα, ανεξαρτήτως αξίας, που υπόκεινται σε:

α) ειδικό φόρο κατανάλωσης 

β) μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις 

3) Αντικείμενα προσωρινής εξαγωγής με σκοπό την επανεισαγωγή τους


Χρήσιμοι Όροι

Γ.Ε.Τ.Α.: Γραφείο Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων των ΕΛΤΑ.
 Υπάρχουν τρία ΓΕΤΑ: 

 • Τελωνείου Αερολιμένα«Ελ. Βενιζέλος», 
 • Γ’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά και 
 • Α΄Τελωνείου Εισαγωγών- Εξαγωγών Θεσσαλονίκης


Στατιστική Αξία Αντικειμένου (CIF): Αξία αντικειμένου, συν έξοδα μεταφοράς (ταχυδρομικά τέλη) και ασφάλιστρα

ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄4092/20-12-2016) Άρθρο 2.

Επικοινωνία

Γ.ΕΓ.Ε.Τ.Α. Τελωνείου Αερολιμένος «Ελ. Βενιζέλος»
Ηλεκτρονική διεύθυνση  geta@elta-net.gr
Τηλέφωνο 800 11 82000


e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
App Store
facebook
Bookmark and Share