Αποστολή Δημόσιας Επιχείρησης

Ο «Μηχανισμός Συντονισμού» προσδιορίζει το πλαίσιο σχετικά με τη διακυβέρνηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (εφεξής «ΕΕΣΥΠ»), σύμφωνα με το άρθρο 197 παρ. 6 του ν. 4389/2016. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (εφεξής «ΕΛΤΑ») αποτελούν μία από τις λοιπές θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ. Η ΕΕΣΥΠ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

Το παρόν αποτελεί έγγραφο του Μηχανισμού Συντονισμού και αφορά στην «Αποστολή» των ΕΛΤΑ, όπου ορίζονται οι κύριες στρατηγικές, επιχειρηματικές και επιχειρησιακές κατευθύνσεις και ο κεντρικός στόχος προεχόντως ως προς την επαύξηση της δημόσιας αξίας τους.

Τα ΕΛΤΑ αποτελούν όμιλο επιχειρήσεων με μητρική εταιρεία την ΕΛΤΑ Α.Ε. και θυγατρική την Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε..Τα ΕΛΤΑ προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές και τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα δικτύου λιανικής, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.

Η μητρική εταιρεία ΕΛΤΑ αποτελεί επίσης τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) έως την 31η Δεκεμβρίου 2028, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρ. 21 του ν. 4053/2012). Η παροχή της ΚΥ προσδιορίζει τον χαρακτήρα των ΕΛΤΑ ως προς τη θέση και τον ρόλο τους στη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, υπό την έννοια της δέσμευσης έναντι του κράτους για την προσφορά ΚΥ αποδεκτής ποιότητας σε προσιτές τιμές στο σύνολο των πολιτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις, στόχο των ΕΛΤΑ αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, μέσα από τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών -σε όρους ποιότητας και προσβασιμότητας- με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Όλα αυτά, σε ένα πλαίσιο όπου θα επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός και η καινοτομία, τόσο ως προς το παρεχόμενο προϊόν, όσο και ως προς τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και τον εξορθολογισμό του κόστους.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις, τα ΕΛΤΑ διανύουν περίοδο αναδιάρθρωσης, λόγω και των γενικότερων αλλαγών στην ταχυδρομική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται ως ζητούμενο η ανάπτυξη υπό ανταγωνιστικές συνθήκες, η αύξηση της παραγωγικότητας και ο εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας, έτσι ώστε οι επενδεδυμένοι πόροι, οικονομικοί και άλλοι, να αξιοποιούνται αποδοτικά και σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Εξειδικεύοντας τα παραπάνω, στην Αποστολή των ΕΛΤΑ εντάσσονται:

 • Η διασφάλιση της βραχυπρόθεσμης βιωσιμότητας μέσω:
  • άμεσης ανάσχεσης του ρυθμού μείωσης εσόδων,
  • παρεμβάσεων για την εξυγίανση του λειτουργικού κόστους, καθώς και
  • ανάληψης ενεργειών για τη διασφάλιση της ρευστότητας.
 • Ο μεσο-μακροπρόθεσμος μετασχηματισμός της επιχείρησης μέσω:
  • ενίσχυσης της λειτουργικής αποδοτικότητας και του μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου,
  • πραγματοποίησης επενδύσεων παραγωγικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού για τη βελτίωση της παραγωγικότητας,
  • πελατοκεντρικής στόχευσης με έμφαση στην εμπειρία του πελάτη σε όλα τα σημεία επαφής, παράλληλα με την υιοθέτηση ισχυρού εμπορικού προσανατολισμού και εταιρικής κουλτούρας,
  • ψηφιακού εκσυγχρονισμού σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μετασχηματισμού και το νέο επιχειρησιακό μοντέλο, αξιοποιώντας διαθέσιμες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο, και
  • εξυπηρέτησης των ρυθμιστικών υποχρεώσεων και του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και τις ευρωπαϊκές τάσεις, το οποίο συνδέεται και με τους όρους παροχής καθολικής υπηρεσίας (υποχρεώσεις επίδοσης, βασικές υπηρεσίες, κα).

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μηχανισμού Συντονισμού, και με δεδομένο ότι είναι σε εξέλιξη ο σχεδιασμός ενός μεγάλου πλάνου αναδιάρθρωσης, η Αποστολή του Ομίλου ΕΛΤΑ ενδέχεται να αναθεωρηθεί αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: