Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1121 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ TΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΛΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1121 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ TΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΛΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).: http://www.promitheus.gov.gr.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ : www.elta.gr.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4121 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4121 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30.08.2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
http://www.promitheus.gov.gr

 

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4221 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6-ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4221 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6-ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
http://www.promitheus.gov.gr.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 04.08.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 10.08.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4721 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4721 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03.08.2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 09.08.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4621 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4621 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
http://www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03.08.2021 ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 09.08.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4521 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4521 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
http://www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03/08/2021 ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 09/08/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4421 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4421 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
http://www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03/08/2021 ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 09/08/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4321 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4321 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
http://www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03.08.2021 ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 10.08.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

 

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5021- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ – ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ – ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5021- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ – ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ – ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 03/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4921 - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4921 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 03/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: