Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9919 - επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) και Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ)
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 29.05.2019 έως και 03.06.2019 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ οδός Αιόλου 100, 10188 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 210, τηλεφ:. 2103353334 κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00.
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9219 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1729 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΤΑ (ΔΙΚΥΚΛΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΑ)
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών κατά το χρονικό διάστημα από 15-04-2019 έως και 18-04-2019 και ώρα 23:59.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της  διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών έως και την 18-04-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 19-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8219 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΛΑΞΗ –ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SCREENING) ΤΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι 13-04-2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59.
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 10-04-2019 έως και 13-04-2019 και ώρα 23:59.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 15-04-2019 ημέρα Δευτέρα. και ώρα 10:00.
  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  
» «Μεταφορά Διεθνών Ταχυδρομικών Αποστολών» (Θερινή περίοδος 2019)
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου, αναλυτικά ανά προορισμό (τεχνική και οικονομική), στην αρμόδια Επιτροπή (οδός Σταδίου 60 - 101 88 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος, Γραφείο 24) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/03/2019.
Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 15.30
στην πιο πάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα:
210-3353312 κ. Πανωραία Σιδέρη
210-3353783 κ. Γιώργος Ζουμαδάκης
  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.,  λόγω έκτακτης και μη προβλέψιμης μεταβολής συνθηκών οι οποίες επηρεάζουν την κατάρτιση των προσφορών, ανακοινώνεται η ματαίωση διενέργειας των κάτωθι Συνοπτικών Διαγωνισμών και η μετάθεση της διενέργειας των κάτωθι Ανοικτών Διαγωνισμών σε ημερομηνίες και ώρες που θα ανακοινωθούν προσεχώς:

1) Αριθμοί Διακηρύξεων Συνοπτικών Διαγωνισμών:

1919, 2019, 2119, 2219, 2319, 2419, 2519, 2619, 2719, 2819, 2919, 3019, 3119, 3219, 3319, 4619, 4719, 4819, 4919, 5019, 5119, 5219, 5319, 5419, 5519, 5619, 5719, 5819, 5919, 6019, 6119, 6219, 6319,6419,6519,6619, 7319, 7419,7519,7619,7719,7819,7919.

2) Αριθμοί διακηρύξεων Ανοικτών Διαγωνισμών:

0719, 0819, 0919, 1019, 1119, 1219, 1719, 1819, 1319, 1419, 1519, 1619, 4319, 4419, 4519, 4019, 4119, 4219, 6719, 6819, 6919, 7019, 7119, 7219, 0119, 0219, 0319, 0419, 0519, 0619, 3419, 3519, 3619, 3719, 3819, 3919. 

 

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6619 -ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6519 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6419 -ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6319 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: