Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΛΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΛΤΑ

 

Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 210, τηλ. 2103353234, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 9:00 – 15:00.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1620

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1620

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης/συντήρησης Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό
διάστημα από 01.07.2020 έως και 04.07.2020 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

  
» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

  
» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

  
» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 0820

0820 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το διάστημα από 10.04.2020 έως και 15.04.2020 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 0420

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το διάστημα από   18.03.2020 έως και 21. 03 .2020 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2019-2020
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου, αναλυτικά ανά προορισμό (τεχνική και οικονομική), στην αρμόδια Επιτροπή (οδός Σταδίου 60  - 101 88 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος, Γραφείο 24) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11/10/2019.

Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 15.30 στην πιο πάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα:

210-3353312 κ. Πανωραία Σιδέρη

210-3353783 κ. Γιώργος Ζουμαδάκης

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜO 33/2019 ΕΚΠΟΙΗΣΗ/ΠΩΛΗΣΗ 4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Διεύθυνση Προμηθειών στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207) στις 17.09.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την διακήρυξη από τη Δ/νση
Προμηθειών ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφ. 205, τηλ. 210 3353337 & 210 3353338) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 -15.00,

Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 09.00-15.00 από τη Δ/νση Προμηθειών, τηλ. 210 3353337 & 210 3353338.
  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: