Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4818 - επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων Υπηρεσιακών Λειτουργιών εποπτευόμενων από την Κεντρική Υπηρεσία
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 30.10.2018 έως και 02.11.2018 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4718 - παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων Υπηρεσιακών Λειτουργιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κ.Δ.Α
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 30.10.2018 έως και 02.11.2018 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4218 - παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων των Υπηρεσιακών Λειτουργιών ΕΛΤΑ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πειραιά & Αιγαίου & Ταχ. Λειτουργιών Αττικής
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό
διάστημα από 30.10.2018 έως και 02.11.2018 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο
πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4118 - παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων των Υπηρεσιακών Λειτουργιών ΕΛΤΑ της Περιφερειακής Δ/νσης Δικτύου Λιανικής Αττικής
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό
διάστημα από 30.10.2018 έως και 02.11.2018 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο
πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Μεταφορά Διεθνών Ταχυδρομικών Αποστολών - Χειμερινή περίοδος 2018-19

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου, αναλυτικά ανά προορισμό (τεχνική και οικονομική), στην αρμόδια Επιτροπή (οδός Σταδίου 60  - 101 88 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος, Γραφείο 24) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/10/2018.

 Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 15.30 στην πιο πάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα:

210-3353312 κ. Πανωραία Σιδέρη

210-3353783 κ. Γιώργος Ζουμαδάκης

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4118, 4218, 4618, 4718, 4818

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) ανακοινώνουν τη μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής και αποσφράγισης των Προσφορών, των παρακάτω Διαγωνισμών σε νέες ημερομηνίες και ώρες που θα γνωστοποιηθούν με νεότερη Ανακοίνωσή μας:

4118: Ανοικτός Διαγωνισμός Καθαρισμού Κτιρίων Υπηρεσιακών Λειτουργιών ΕΛΤΑ Π.Δ. Δικτύου Λιανικής Αττικής (Ο.Ε.)

4218: Ανοικτός Διαγωνισμός Καθαρισμού Κτιρίων Περ/κών Δ/νσεων Πειραιά και Αιγαίου και Ταχ. Λειτουργιών Αττικής

4618: Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Δικύκλων Μοτοσικλετών Αστικής Διανομής

4718: Ανοικτός Διαγωνισμός Καθαρισμού Κτιρίων Υπηρεσιακών Λειτουργιών ΕΛΤΑ της Δ/νσης Κ.Δ.Α

4818: Ανοικτός Διαγωνισμός Καθαρισμού Κτιρίων Υπηρεσιακών Λειτουργιών ΕΛΤΑ εποπτευομένων από την Κεντρική Υπηρεσία.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4818 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 18.09.2018 έως και 22.09.2018 και ώρα 23:59.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4718 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Δ Α

 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 18.09.2018 έως και 22.09.2018 και ώρα 23:59.

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4218 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ & ΤΑΧ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 18.09.2018 έως και 22.09.2018 και ώρα 23:59.

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4118 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ Π. Δ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 25.09.2018 έως και 28.09.2018 και ώρα 23:59.

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων