Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9219 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1729 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΤΑ (ΔΙΚΥΚΛΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΑ)
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών κατά το χρονικό διάστημα από 15-04-2019 έως και 18-04-2019 και ώρα 23:59.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της  διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών έως και την 18-04-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 19-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8219 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΛΑΞΗ –ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SCREENING) ΤΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι 13-04-2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59.
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 10-04-2019 έως και 13-04-2019 και ώρα 23:59.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 15-04-2019 ημέρα Δευτέρα. και ώρα 10:00.
  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  
» «Μεταφορά Διεθνών Ταχυδρομικών Αποστολών» (Θερινή περίοδος 2019)
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου, αναλυτικά ανά προορισμό (τεχνική και οικονομική), στην αρμόδια Επιτροπή (οδός Σταδίου 60 - 101 88 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος, Γραφείο 24) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/03/2019.
Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 15.30
στην πιο πάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα:
210-3353312 κ. Πανωραία Σιδέρη
210-3353783 κ. Γιώργος Ζουμαδάκης
  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.,  λόγω έκτακτης και μη προβλέψιμης μεταβολής συνθηκών οι οποίες επηρεάζουν την κατάρτιση των προσφορών, ανακοινώνεται η ματαίωση διενέργειας των κάτωθι Συνοπτικών Διαγωνισμών και η μετάθεση της διενέργειας των κάτωθι Ανοικτών Διαγωνισμών σε ημερομηνίες και ώρες που θα ανακοινωθούν προσεχώς:

1) Αριθμοί Διακηρύξεων Συνοπτικών Διαγωνισμών:

1919, 2019, 2119, 2219, 2319, 2419, 2519, 2619, 2719, 2819, 2919, 3019, 3119, 3219, 3319, 4619, 4719, 4819, 4919, 5019, 5119, 5219, 5319, 5419, 5519, 5619, 5719, 5819, 5919, 6019, 6119, 6219, 6319,6419,6519,6619, 7319, 7419,7519,7619,7719,7819,7919.

2) Αριθμοί διακηρύξεων Ανοικτών Διαγωνισμών:

0719, 0819, 0919, 1019, 1119, 1219, 1719, 1819, 1319, 1419, 1519, 1619, 4319, 4419, 4519, 4019, 4119, 4219, 6719, 6819, 6919, 7019, 7119, 7219, 0119, 0219, 0319, 0419, 0519, 0619, 3419, 3519, 3619, 3719, 3819, 3919. 

 

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6619 -ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6519 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6419 -ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6319 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6219 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 209).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: