Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5220 -ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5220 -ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 08.02.2021 έως 12.02.2021 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016.

Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24.12.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αριθμός προκήρυξης στην   EES 2020/S 253-639000.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2520 -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2520 -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό
διάστημα από 16/12/2020 έως και 19/12/2020 και ώρα 15:00 μέσω της διαδικτυακής
πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016 (άρθρα 36 & 259).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:http://www.promitheus.gov.gr

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020 -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020 -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΤΑ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό
διάστημα από 16/12/2020 έως και 19/12/2020 και ώρα 15:00 μέσω της διαδικτυακής
πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016 (άρθρα 36 & 259).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:http://www.promitheus.gov.gr

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3520 - ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3520 - ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό
διάστημα από 04-01-2021 έως και 07-01-2021 και ώρα 15:00, με χρήση της
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016.
Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 23-11-2020 στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαΐκής Ένωσης. Αριθμός Προκήρυξης στην EES 2020/S 235-581299.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3720 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3720 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 20.11.2020 έως και 24.11.2020 και ώρα 15:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος /Portals/0/Files/2020/Diakyrixeis/IN_3720.pdfΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

 

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5320 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EIΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020/2021 ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5320 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EIΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020/2021 ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 30.11.2020 έως και 03.12.2020 και ώρα 15:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό /φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 259 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

 

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1220 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1220 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 04.11.2020 έως και 07.11.2020 και ώρα 15:00. [Ηλεκτρονική Διαδικασία]
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5020 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EIΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020/2021 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5020 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EIΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020/2021 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2020 έως 23.10.2020 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016.

Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES  2020/S 182-440376.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4920 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EIΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020/2021 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4920 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EIΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020/2021 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2020 έως 23.10.2020 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016.

Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES  2020/S 182-440352.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4820 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EIΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020/2021 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4820 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EIΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020/2021 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2020 έως 23.10.2020 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016.

Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES  2020/S 182-440351.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: