Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 0321 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 0321

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), στα πλαίσια του  0321 Ανοικτού  Διαγωνισμού για την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΤΑ» ανακοινώνουν ότι η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών μετατίθεται από 05-05-2021 και ώρα 23:59 σε            20-05-2021 και ώρα 23:59.

Ταυτόχρονα παρέχονται διευκρινίσεις επί όρων της 0321 Διακήρυξης οι οποίες θα αναρτηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης για τα ανωτέρω θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 0521

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 0521

 

Για την ασφάλιση (Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων και οδική βοήθεια οχήματος) 1841 μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας ΕΛΤΑ (Δίκυκλα – Τρίκυκλα)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 17.05.2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

 

 

 

  
» ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, γραφείο 206).

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.

 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 206.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3420 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3420 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό
διάστημα από 22.02.2021 έως και 26.02.2021 και ώρα 15:00μμ, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3320 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΔ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3320 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΔ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό
διάστημα από 22.02.2021 έως και 26.02.2021 και ώρα 15:00μμ, μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5520

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5520 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 05.03.2021 έως 10.03.2021 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016.

Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02.02.2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αριθμός προκήρυξης στην  ΕΕ S 2020/S 025-062642.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

  
» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2021 - ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2021 - ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΤΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15.02.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα Γραφεία του ΕΛΤΑ οδός Απελλού 1, 10564  ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος, Γραφείο 301).

Αντίτυπα της Διακήρυξης και σχετικές πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ (Απελλού 1, 10564  ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, Γραφείο 210Α, τηλ. 2103353775).

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5220 -ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5220 -ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 08.02.2021 έως 12.02.2021 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016.

Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24.12.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αριθμός προκήρυξης στην   EES 2020/S 253-639000.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2520 -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2520 -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό
διάστημα από 16/12/2020 έως και 19/12/2020 και ώρα 15:00 μέσω της διαδικτυακής
πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016 (άρθρα 36 & 259).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:http://www.promitheus.gov.gr

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: