Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Η Ανώνυμος Εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε.), διενεργεί Διαδικασία Συλλογής Οικονομικών Προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα αναλάβει την παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού σειρών γραμματοσήμων.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού των ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 1ος όροφος, γραφείο 106), στις 11/06/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Διαδικασία Συλλογής Οικονομικών Προσφορών, πρέπει μέχρι την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα  να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. Η Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 11062019, που είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων και επίσης διατίθεται από τα γραφεία των ΕΛΤΑ, Διεύθυνση Φιλοτελισμού, Αιόλου 100, 1ος όροφος, γραφείο 106, τηλ. 2103353609 – 2013353622 - 2103353647, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, από 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - αφίσα 50 Χ 70

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - καρτολίνα (μονόφυλλο)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 8σέλιδο προωθητικό φυλλάδιο (τετράπτυχο)

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9319
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9319 ΑΠΟ 25/5/2019 ΣΕ 30/5/2019
  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9919
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9919
  
» ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9419
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9419 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

           Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 9419 Ανοικτού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια,  Εγκατάσταση και παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης & Συντήρησης Διάταξης Ασφαλείας       (Firewall/IPS)» προϋπολογισθείσας δαπάνης 111.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από 18/05/2019  σε 29/05/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.

  
» ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8919 (Με τροποποίηση όρων της Διακήρυξης και της Τεχνικής Περιγραφής αυτής)
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 8919 Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια, και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης μισθωμένων, παραχωρημένων και ιδιόκτητων ακινήτων ΕΛΤΑ (CPV: 48000000), προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από 22/05/2019 σε 04/06/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00’ π. μ., με τροποποίηση των άρθρων 2.2.6 της Διακήρυξης καθώς και του άρθρου 6 της Τεχνικής Περιγραφής αυτής.
Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ οδός Αιόλου 100, 10188 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 210, τηλεφ:.2103353334 κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες
09:00 έως 15:00 & στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ www elta.gr.
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9819 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Μαϊου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203.
Αρμόδια υπάλληλος κ. Π. Τσαούση τηλ. 210 3353257
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9319 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το διάστημα από 22.05.2019 έως και 25.05.2019 και ώρα 23:59, στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9419 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FIREWALL/ IPS)
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το διάστημα από 15.05.2019 έως και 18.05.2019 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
  
» ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8919 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΤΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 8919 Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια, και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης μισθωμένων, παραχωρημένων και ιδιόκτητων
ακινήτων ΕΛΤΑ (CPV: 48000000), προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από 07/05/2019 στις 22/05/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’ π. μ.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9519 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός
Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδια υπάλληλος κα Κοτρωνάκη Βασιλική, τηλ.:210 3353 775.
  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: