Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2720 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 13.05.2021 έως 17.05.2020 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 / 2016.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 0121 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΜΟΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 26.04.2021 έως 29.04.2021 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 / 2016.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 0221 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 0221 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26/4/2021 Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ & ΩΡΑ 12:00

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με Courierή Ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

  
» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5920 - ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5920 -ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από  12.03.2021 έως και 18.03.2021 και ώρα 15:00, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2720 - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2720 - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 01.03.2021 έως 08.03.2021 και ώρα 15:00μμ με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 / 2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

 

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6020 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΗΑΣ ΥΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6020 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΗΑΣ ΥΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 05.03.2021  έως και 09.03.2021 και ώρα 23:59.

 

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καιώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες   λειτουργίας   του   Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ), σύμφωνα με την Απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Διεύθυνσης κατά την 1029/22.12.2020 (θέμα 3ο) συνεδρίασή του κάνοντας χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 269 παρ. α του Ν. 4412/2016 προβαίνουν στη διαδικασία της συγκέντρωσης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χιλίων (1000) τεμαχίων ρολών Ολογραφικού Φύλου Συνεχούς Ροής (ολόγραμμα ασφαλείας) με CPV: 22450000-9 «Έντυπο υλικό ασφαλείας», προϋπολογισμού 32.258,06€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 40.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, για την υποβολή προσφοράς τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης σε σφραγισμένο φάκελο υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών ΕΛΤΑ (Απελλού 1, 2ος όροφος γραφείο 210), έως και τη 22.02.2021 και ώρα 12:00.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3020 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ FAX KAI ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3020 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ FAX KAI  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό
διάστημα από 07.01.2021 έως και 11.01.2021 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3220 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3220 -   ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό
διάστημα από 07.01.2021 έως και 11.01.2021 και ώρα 15:00, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο
πάνω διεύθυνση διαδικτύου.

 

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5720

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5720 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΕ BAR CODE

 

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 05.01.2021
έως και 08.01.2021 και ώρα 15:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 259 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: