Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3020 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ FAX KAI ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3020 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ FAX KAI  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό
διάστημα από 07.01.2021 έως και 11.01.2021 και ώρα 23:59, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3220 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3220 -   ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό
διάστημα από 07.01.2021 έως και 11.01.2021 και ώρα 15:00, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο
πάνω διεύθυνση διαδικτύου.

 

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5720

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5720 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΕ BAR CODE

 

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 05.01.2021
έως και 08.01.2021 και ώρα 15:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 259 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3120 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - (BUBBLE KRAFT)

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3120 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - (BUBBLE KRAFT)

 

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 03.12.2020 έως 07.12.2020 και ώρα 15:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 (άρθρα 36 & 259). Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3820 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3820 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

 

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 03/12/2020 έως 07/12/2020 και ώρα 15:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 (άρθρα 36&259).Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2620 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ BARCODE RE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2620 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ BARCODE RE

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 03/12/2020 έως 07/12/2020 και ώρα 15:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 (άρθρα 36 & 259).Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4220 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4220 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 02.12.2020 έως 05.12.2020 και ώρα 15:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 (άρθρα 36 και 37). Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2920 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΦΥΛΛΟ & ΡΟΛΛΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2920 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΦΥΛΛΟ & ΡΟΛΛΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 / 2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 56902 / 215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3220 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3220 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 16.11.2020 έως και 19.11.2020 και ώρα 15:00.
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

 

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3220 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3220 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 04.11.2020 έως και 07.11.2020 και ώρα 15:00. [Ηλεκτρονική Διαδικασία]
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

 

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: