Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2220 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2220 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 30.09.2020 έως 05.10.2020 και ώρα 15:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4120 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4120 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 06.10.2020 έως 10.10.2020 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016.

Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31.08.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES  2020/S 172-416585.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

 

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Υποβολή προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών ΕΛΤΑ (Απελλού 1, 2ος όροφος γραφείο 210Β), έως και τη Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 15.30’.

 

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2320

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2320

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (Α4)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 / 2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 56902 / 215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 10/08/2020 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 πμ.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2120

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2120

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04.08.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, γραφείο 210).

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 π.μ. και έως 15:00 μ.μ, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδια υπάλληλος κα Κολοβούτη Ελένη, τηλ. 2103353399

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1820

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-1820

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   28/07/2020, ημέρα  Τρίτη    και ώρα   10:00         στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, γραφείο 210).

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.

Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ οδός Απελλού 1, 10188 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 207, τηλεφ:.2103353326 κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00.

 

 

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ - ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ - ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ

 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ) προτίθενται να προβούν στη διαδικασία της
συγκέντρωσης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια των παρακάτω υλικών:
1. Χαρτί υγείας, CPV: 33761000-2 «Χαρτί υγείας», 20.000 ρολά προϋπολογισμένης
δαπάνης 17.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
2. Χειροπετσέτες, CPV: 33763000-6 «Χάρτινες χειροπετσέτες», 14.000 ρολά,
προϋπολογισμένης δαπάνης 12.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
3. Υγρό σαπούνι, CPV: 33711900-6 «Σαπούνι», 6.000 λίτρα (σε συσκευασία των 4lt),
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο 34 (ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α68Α’/20.03.2020 ΚΑΙ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΑΠΌ 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, παρακαλούμε τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία για την υποβολή προσφοράς τους σε σφραγισμένο φάκελο υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών ΕΛΤΑ (Απελλού 1, 2ος όροφος γραφείο 210Β), έως και την Παρασκευή 17/07/2020 και ώρα 15.30’.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1420 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1420 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

 

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 24.06.2020 έως και 27.06.2020 και ώρα 23:59.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1520

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1520 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 03.06.2020 έως 06.06.2020 και ώρα 23:59.
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 / 2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 56902 / 215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

 

 

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: