Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1420 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1420 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

 

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 24.06.2020 έως και 27.06.2020 και ώρα 23:59.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1520

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1520 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 03.06.2020 έως 06.06.2020 και ώρα 23:59.
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 / 2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 56902 / 215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

 

 

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 0920 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 0920 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (PREPAID)

 

Χρόνος Και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 20.05.2020 έως 23.05.2020 και ώρα 23:59.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 / 2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 56902 / 215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ενδιαφέρονται για την προμήθεια τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) τεμαχίων γαντιών μίας χρήσης, ήτοι 200.000 ζευγαριών, κατασκευασμένα από νιτρίλιο.

Τα γάντια αυτά θα είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες έως 200 τεμάχια (100 ζευγάρια), προκειμένου να είναι δυνατή η διάθεσή τους στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα μεγέθη που ζητούνται είναι το small (S), medium (M) και large (L). Η αναλογία των μεγεθών στην συνολική ποσότητα είναι:

- 20% small, (80.000 τεμ.)

- 40% medium, (160.000 τεμ.) και

- 40% large (160.000 τεμ.)

Παρακαλούμε για την αποστολή των προσφορών σας έως και τη Δευτέρα 04/05/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση V.Kourmpetis@elta-net.gr

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε στη τηλέφωνο 6974260177, κ. Βασίλειο Κουρμπέτη.

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ13119

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ13119

 

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 03.06.2020 έως 06.06.2020 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1120

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1120

 

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 13.04.2020 έως 16.04.2020 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1020

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 13.04.2020 έως 16.04.2020 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: