Ευρωπαϊκά Έργα

Ευρωπαϊκά Έργα ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν πολύχρονη και σημαντική εμπειρία στην υποβολή προτάσεων και στην υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. 

Από το 2005 έως σήμερα έχουν υλοποιήσει και συνεχίζουν να υλοποιούν με επιτυχία ευρωπαϊκά  έργα: 

  • εκπαίδευσης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο του Leonardo Da Vinci και του Erasmus+
  • προστιθέμενης αξίας για το ταχυδρομικό έργο και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο του FP7 και του Horizon 2020 
  • για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του CEF και του SESAR,


τα οποία εισάγουν τεχνογνωσία και καινοτομία στην εταιρεία και υποστηρίζουν την εξωστρέφειά της.


Experiential Training in 3D Virtual (Ex.Tra-3D)

Εκπαίδευση των υπαλλήλων θυρίδας των Ταχυδρομικών Καταστημάτων στην ποιοτική εξυπηρέτηση, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών (serious games)

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ


New integrated training system on Insurance Intermediary (E-Insurance)

Δημιουργία της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης και Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού e-Insurance για την εκπαίδευση μέσω e-learning στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση των υπαλλήλων των Ρουμανικών, Ελληνικών και Βουλγαρικών Ταχυδρομείων

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ


NO Barriers in edeLivEry (NOBLE)

Εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής eDelivery σε 4 χώρες-μέλη της Ε.Ε. για την υποστήριξη της διασυνοριακής ανταλλαγής ηλεκτρονικών εγγράφων σε διαφορετικά domains με ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ


Leveraging eID in the Private Sector (L.E.P.S.)

Υιοθέτηση των υπαρχουσών πιστοποιημένων υπηρεσιών e-Delivery, e-Notifications και απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (e-Signature) από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να εφαρμοστεί η πανευρωπαϊκή υποδομή eID για τη διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση, ταυτόχρονα με τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους κανόνες του eIDAS

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ


 

SAFEPOST: "Reuse and development of Security Knowledge assets for International  Postal Supply Chains"

Ενίσχυση της ασφάλειας στη διεθνή ταχυδρομική εφοδιαστική αλυσίδα με την ανάπτυξη νέων συσκευών ανίχνευσης επιστολών και δεμάτων και μιας ψηφιακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών (Common Postal Security Space) για τα διακινούμενα ταχυδρομικά αντικείμενα μεταξύ των ευρωπαϊκών ταχυδρομείων

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ


COUrier Routing through Innovative Emulation Learning program (COU.R.I.E.L)

Ανάπτυξη Διαδραστικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Προσωπικού Ταχυμεταφορών σε Καινοτόμες Μεθόδους, Πρακτικές και Διαδικασίες Βέλτιστης Δρομολόγησης μέσω Εφαρμογής Εξομοίωσης

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ


 

Training Partnership for Stress Management in the Postal Sector

Προσδιορισμός των στρεσογόνων παραγόντων / καταστάσεων στους χώρους εργασίας, εντοπισμός των κινδύνων και των εκπαιδευτικών αναγκών στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.  ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εξεύρεση εκπαιδευτικών λύσεων

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ


 

Age Management Training Strategic Partnership for Innovation in the Postal Sector (INNOV’AGE)

Γεφύρωση του ηλικιακού χάσματος των εργαζομένων στον Ταχυδρομικό Κλάδο και μεγιστοποίηση της απόδοσης των ομάδων τις οποίες χαρακτηρίζει η ηλικιακή «διαφορετικότητα»

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ


EuroDRONE: A European UTM Testbed for U-Space

Ερευνητικό έργο για τη σχεδίαση, κατασκευή και εφαρμογή αυτόνομων συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας (U-Space) για Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – drones).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ


Upgrading the EU Postal Sector with new Skills (NeWPost)

Ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός κοινού τυπικού προσόντος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο θα τυγχάνει πανευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ

Teaser του έργου


Future COGnitive Logistics Operations through Social Internet of Things (COG-LO)

Ανάπτυξη των απαιτούμενων εργαλείων (πλατφόρμα COG-LO) που θα επιτρέψουν στις μελλοντικές διαδικασίες logistics να καταστούν πιο ευφυείς (cognitive) και συνεργατικές - διαλειτουργικές (collaborative-interoperable)

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ

Teaser του έργου


Cultural Mediators in the Postal Sector (CULMED)

Σχεδιασμός και δημιουργία ενός κοινού προγράμματος σπουδών με στόχο την εκπαίδευση των υπαλλήλων θυρίδας στην υποδοχή και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε πολίτες διαφορετικής εθνικότητας

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ


e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: