Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας της ταχύτητας διακίνησης της αλληλογραφίας σ’ όλη την Επικράτεια, αλλά και της αλληλογραφίας που προέρχεται από ή προορίζεται στο Εξωτερικό.

Το Σύστημα Μέτρησης της αλληλογραφίας εσωτερικού GREX (Greece External Quality of Service Measurement System) είναι σχεδιασμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14534:2003 «Ταχυδρομικές υπηρεσίες – Ποιότητα υπηρεσιών – Μέτρηση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ παραλαβής και παράδοσης ομαδικής αλληλογραφίας», όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Οι παραπάνω μετρήσεις ποιότητας διενεργούνται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 στο πεδίο της «εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος μέτρησης της ποιότητας ταχυδρομικών υπηρεσιών».

Επιπλέον, τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν στις μετρήσεις Ποιότητας του Διεθνούς Οργανισμού Ταχυδρομείων IPC (International Postal Corporation) και της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης UPU (Universal Postal Union) και συγκεκριμένα στα Συστήματα Μέτρησης Ποιότητας της Διεθνούς Αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας (UNEX & QLMS), αντίστοιχα του συστήματος GREX σε διεθνή κλίμακα. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από ανεξάρτητες πιστοποιημένες εταιρείες για λογαριασμό της IPC και της UPU και παρέχονται δείκτες ποιότητας της αλληλογραφίας που προέρχεται από ή προορίζεται στο Εξωτερικό.

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: