Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας της ταχύτητας διακίνησης της αλληλογραφίας σ’ όλη την Επικράτεια, αλλά και της αλληλογραφίας που προέρχεται από ή προορίζεται στο Εξωτερικό

Το Σύστημα Μέτρησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α’ προτεραιότητας GREX (GReece EXternal Quality of Service Measurement System) είναι σχεδιασμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13850:2002: «Ταχυδρομικές υπηρεσίες – Ποιότητα υπηρεσιών – Μέτρηση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ παραλαβής και παράδοσης της αλληλογραφίας προτεραιότητας και πρώτης κλάσης», όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Σκοπός του Συστήματος είναι η μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α’ προτεραιότητας και περιλαμβάνει την κατάθεση διαγνωστικών επιστολών ελέγχου (με τη χρήση μικροτσίπ) στην εσωτερική ταχυδρομική κίνηση, την παρακολούθηση αυτών σε όλες τις παραγωγικές φάσεις και την επεξεργασία των πληροφοριών που προκύπτουν, με στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων και την άμεση βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και κυρίως την βελτιστοποίηση των διαδικασιών της παραγωγικής αλυσίδας (Περισυλλογή, Διαβιβάσεις, Διαλογή, Διανομή), τα ΕΛΤΑ έχουν επενδύσει σε Διαγνωστικό Εξοπλισμό και Λογισμικό Τεχνολογίας RFID, που χρησιμοποιείται αντίστοιχα στους μεγαλύτερους ταχυδρομικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Το διαγνωστικό αυτό σύστημα, λειτουργεί από το 2006 και έκτοτε διαρκώς αναβαθμίζεται και επεκτείνεται. 

Οι παραπάνω μετρήσεις ποιότητας διενεργούνται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 στο πεδίο της «εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος μέτρησης της ποιότητας ταχυδρομικών υπηρεσιών». Το σύστημα μέτρησης ποιότητας GREX έχει ελεγχθεί σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες που ακολουθούνται και έχει λάβει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο εξωτερικό πιστοποιημένο φορέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

Επιπλέον, τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν στις μετρήσεις Ποιότητας του Διεθνούς Οργανισμού Ταχυδρομείων IPC (International Postal Corporation) και της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης UPU (Universal Postal Union) και συγκεκριμένα στα Συστήματα Μέτρησης Ποιότητας της Διεθνούς Αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας (UNEX & QLMS), αντίστοιχα του συστήματος GREX σε διεθνή κλίμακα. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από ανεξάρτητες πιστοποιημένες εταιρείες για λογαριασμό της IPC και της UPU και παρέχονται δείκτες ποιότητας της αλληλογραφίας που προέρχεται από ή προορίζεται στο Εξωτερικό.


e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: